Veerkrachtig bestuur, is dat nu echt zo urgent? Ja. Het regeerakkoord, de wet- en regelgeving en de oproep vanuit het maatschappelijk middenveld zijn eensluidend: de wijze waarop de overheid is georganiseerd, sluit steeds minder goed aan op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Veerkrachtig Bestuur is een Brabants programma, geen provincieprogramma. We willen samen met gemeenten en andere betrokken partijen de grote economische en maatschappelijke uitdagingen oppakken en het succes lokaal verzilveren.

Krachtige samenwerking

Provincie

De visie van de provincie is verwoord in het visiedocument Leiderschap en dienstbaarheid: Samen op weg naar een (veer)krachtig bestuur in Brabant, van september 2014. Slagkracht, democratie, experimenteerruimte, schakelkracht en betrokkenheid zijn de kernbegrippen in dit visiedocument.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Groter is niet per definitie beter. Om de economische positie in de regio te versterken moeten overheden samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende partners, op verschillende schalen. Wat de beste aanpak is, is afhankelijk van de situatie. (Veer)krachtig bestuur gaat over het zo goed mogelijk oppakken van de maatschappelijke uitdagingen.
  • Oplossingen moeten zo veel mogelijk van onderop komen. De provincie wil inspireren, stimuleren en faciliteren, maar zal waar nodig ook reguleren, vanuit haar rol als procesverantwoordelijke voor de kwaliteit van het openbaar bestuur op lokaal niveau.
  • De overheden staan voor een dubbele opgave: enerzijds is meer slag- en schakelkracht nodig en aan de andere kant is het belangrijk om herkenbaar te zijn voor de burger en betrokken te zijn bij wat er lokaal gebeurt.

De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en een breed samengestelde expertgroep van twaalf mensen uit het maatschappelijk middenveld. Daarnaast heeft de provincie zich laten inspireren door gemeentebesturen en gemeentesecretarissen. Het document is geen blauwdruk maar een startpunt van waaruit we met verschillende partners de toekomst van Brabant op eigentijdse wijze willen creëren.

Het proces dat samen met de VBG in gang is gezet, heeft ertoe geleid dat de bestuurlijke toekomst op de agenda van alle Brabantse gemeenten staat.

VBG

Met het document De 7 van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (voorjaar 2015), geeft de VBG inzicht in de opdracht waar gemeenten voor staan en waar we als gemeenten en provincie gezamenlijk kansen en uitdagingen hebben.

Als 1e van de 7 beschrijft de VBG de bestuurlijke transitie, waarin nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger én een (veerkrachtig) bij de inhoudelijke opgaven passend bestuur, centraal staan. Zodat goed kan worden ingespeeld op de kansen en problemen van de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, zorg en arbeidsparticipatie.

Verloop van het programma

Het programma kent een inspiratielijn en een politiek-bestuurlijke lijn.

De inspiratielijn heeft tot doel kennis te genereren en te delen. Hiervoor worden geregeld themaonderzoeken uitgevoerd: ‘Ondertussen in het buitengebied, bestuurskracht en bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit’ (2017), ‘Bestuurskracht rond energietransitie’ (2018) en Bestuurskracht en Sociale tweedeling (verwacht begin 2019). Deze en een aantal andere relevante documenten in relatie tot bestuurskracht zijn te vinden onder ‘Kennisbank’.

Voor wat betreft de politiek-bestuurlijke lijn: de onderliggende vraag is voor alle gemeenten dezelfde, namelijk het verzoek om een visie op te stellen over de eigen bestuurlijke toekomst. Vervolgens heeft er op basis van deze visie bij elke gemeente een vervolgtraject plaatsgevonden, individueel of in subregionaal verband. De relevante documenten voor elke gemeenten zijn te raadplegen onder ‘Gemeenten in kaart’.

Contact Veerkrachtig bestuur

Visie

Zie ook