Reactie GS op visies bestuurlijke toekomst

Eind 2018 hebben nagenoeg alle Brabantse gemeenten een formele schriftelijke reactie van GS op de ingediende visie ontvangen. De visies van de individuele gemeenten zijn in de samenhang van de (sub)regio bekeken. In de brief komen proces, inhoud en, waar relevant, het vervolgtraject aan de orde. In het kader van het vervolgtraject kan het wenselijk zijn dat gemeenten kennis nemen van de brieven die wij aan gemeenten in hun omgeving sturen. Een overzicht van alle (tot nu toe) verzonden brieven vindt u per gemeente op de kaart. Deze brieven zijn zowel verzonden aan het college van burgemeester en wethouders als aan de raad van betreffende gemeenten.

Noordoost

Zuidoost

Midden

West

Juli 2016 - Bestuurlijke gesprekken over toekomst van gemeenten

In de maanden na de zomervakantie voert gedeputeerde Spierings gesprekken met alle Brabantse gemeenten. Allereerst natuurlijk met de gemeenten die, om wat voor reden dan ook, vooralsnog geen visie hebben ingediend. Doel van deze gesprekken is om tot concrete afspraken te komen die leiden tot besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten. Daarnaast gaan we ook in gesprek met de gemeenten die wel al een visie hebben ingediend. De visie is immers niet het doel, maar slechts een stap op weg naar het versterken van de veerkracht van het bestuur. We willen graag bekijken hoe we daar samen met de gemeenten in op kunnen trekken. Waar mogelijk worden deze gesprekken gevoerd met clusters van gemeenten die door samenwerking met elkaar verbonden zijn. Alleen met de gemeenten die in de voorbereiding of uitvoering van een ambtelijke of bestuurlijke fusie zitten zullen we het gesprek op dit moment niet aangaan. Dit omdat we weten dat het effectueren van een dergelijke fusie al veel aandacht vergt van het lokaal bestuur.

Mei 2016 -  (Veer)Krachtig bestuur in Brabant: stand van zaken en hoe samen verder

Medio mei 2016 informeert het college van Gedeputeerde Staten alle colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden in Brabant per brief over de voortgang van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Als bijlage is een totaaloverzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten toegevoegd. Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de orde. De samenwerkingsverbanden die wij in het kader van (Veer)Krachtig Bestuur in de praktijk zien ontstaan, zijn als uitgangspunt genomen voor de indeling.

November 2015 - (Veer)Krachtig bestuur in Brabant: hoe nu verder?

De provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten zetten onverminderd het beleid voort om de veerkracht van de gemeenten te versterken. Op basis van de toekomstvisies van de gemeenten wordt op regionaal niveau het gesprek aangegaan over passende bestuursvormen.

September 2014 - Onderzoeken

Om gemeenten te inspireren en stof tot nadenken te bieden op de weg naar toekomstbestendigheid laat de provincie twee studies uitvoeren:

  • Brabantse Netwerken: kartering van verplaatsingsstromen en –motieven (Tordoir). Het onderzoek van professor dr. P.P. Tordoir (hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam) geeft inzichten in de bewegingen van werk, voorzieningen en contacten over gemeentegrenzen heen. Tordoir heeft dit ‘stromenland’ per gemeente letterlijk in kaart gebracht.
  • Naar indicatoren voor regionale samenhang’. Prof. Dr. A.J.A. Bijsterveld (hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg) gaat in zijn essay “Naar indicatoren voor regionale samenhang” in op de vraag welke cultuur- en landschappelijke indicatoren tot op de dag van vandaag van invloed zijn op de samenhang en relaties in en tussen gebieden. Spelen zij een rol als het gaat om samenwerking tussen gemeenten?

September 2014 - Visiedocument Leiderschap en dienstbaarheid

In het visiedocument ‘Leiderschap en dienstbaarheid: samen op weg naar een (veer)krachtig bestuur voor Brabant’ beschrijft het college van GS de uitdagingen en ontwikkelingen waartoe het lokaal en regionaal bestuur in Brabant zich moet verhouden. De visie is geen blauwdruk van de toekomstige bestuurlijke inrichting van Brabant. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Het college zet de deur uitdrukkelijk open voor innovatie. Gedeputeerde Staten willen nadrukkelijk met de gemeenten optrekken om nieuwe vormen van bestuur verder uit te werken.

Maart 2014 - Gemeentelijke visies

GS vragen de gemeenten om te komen met een visie. Vraag aan de gemeenten is aan te geven wat de grote maatschappelijke opgaven zijn voor de toekomst en op welke manier de gemeenten hiermee willen omgaan. GS beschrijven hierbij de volgende stappen:

  1. Breng de grote inhoudelijke maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in beeld.
  2. Beschrijf organisatorische en bestuurlijke scenario’s om deze opgaven en ontwikkelingen zo goed mogelijk op te pakken.
  3. Betrek bij voorgaande stappen de 4 O’s’ en de omliggende gemeenten. Met de 4 O’s bedoelen we vertegenwoordigers van: ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen en burgers.
  4. Uitwerking toekomstvisie gereed voor de zomer 2015.
  5. Laat de raad op basis van de visie een keuze maken over de toekomst van de gemeente.

2013 - Dialoogconferenties en reactie GS op eindrapport Adviescommissie

GS reageren medio 2013 op het rapport van de commissie Huijbregts en er worden 4 dialoogconferenties georganiseerd. Daarmee wordt een aantal bouwstenen aangereikt aan de provincie om te komen tot een visie op de bestuurlijke organisatie in Brabant en aan de gemeenten voor plannen voor een grotere toekomstbestendigheid. Dit alles gericht op het wegnemen van knelpunten en het implementeren van de gekozen oplossingen. Na afloop van de dialoogconferenties geeft het college van GS een definitieve reactie op het eindrapport van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.

2013 - Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant

De Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant (commissie Huijbregts) gaat aan de slag met een verdergaande nulmeting. De commissie stelt voor elke Brabantse gemeente een zgn. ‘bestuursscan’ op. Samen leidde dit in 2013 tot een eindrapport, getiteld “Veerkrachtig Bestuur in Brabant”.

2012 - Aftrap: Panorama Krachtig Brabants Bestuur

Telos wordt gevraagd een globaal beeld te schetsen van de uitdagingen van de bestuurlijke organisatie met de daarbij behorende kansen en opgaven. In mei 2013 wordt een “panoramafoto” gepresenteerd. Deze dient als vertrekpunt voor een verdergaande nulmeting van de bestuurlijke organisatie.

2011 - Start programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Een gezamenlijk programma van provincie Noord-Brabant en Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) wordt gestartmet als doel het vermogen van het openbaar bestuur in Brabant om haar opgaven nu en in de toekomst te realiseren te versterken.

Contact Veerkrachtig bestuur

Proces

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links