Actualiteiten

Advies Brabantse Omgevingsverordening

De provincie werkt momenteel voortvarend toe naar een Brabantse Omgevingsverordening. Afgelopen augustus heeft de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) een advies aan het provinciebestuur gestuurd over het ontwerp van deze Omgevingsverordening. Daarin raadt de Raad het bestuur onder meer aan om de basis van de Omgevingsverordening zo adaptief en toekomstbestendig mogelijk te maken om met trends en ontwikkelingen mee te kunnen bewegen. Ook pleit de Raad ervoor om in Brabant actief vorm en invulling te geven aan de kwalitatieve insteek van de verordening. Doel: de planologie van Brabant op een hedendaagse en goede manier positioneren. Lees het overzicht van de adviezen aan het provinciebestuur.

Kamerbrief beëindigingsregeling veehouderijlocaties en stikstofaanpak

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer eind augustus geïnformeerd over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en over de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO). De brief gaat ook over de pilot voor het Grondfonds Stikstofaanpak en over mogelijkheden voor hernieuwde bestemmingen voor de grond. Lees de Kamerbrief.

Stikstofuitstoot Nederland: vragen en antwoorden

De stikstofcrisis is nog steeds actueel. Volgen er, naast de eerdere maatregelen zoals de snelheidsverlaging, nog meer maatregelen? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

De staat van de Nederlandse landbouw en het landelijk gebied

Petra Berkhout, Annemiek Eweg, Allard Jellema, Harold van der Meulen en Gabe Venema van Wageningen Economic Research maakten een analyse van de sterktes en zwaktes van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland. In hun onderzoek spitsten ze zich toe op de deelsectoren akkerbouw, melkvee, glasgroente, vollegrondsgroente, snijbloemteelt, varkenshouderij en vleeskuikenhouderij. Lees de SWOT-analyse. Met daarin de sterke en zwakke punten van de sectoren in het licht van onder meer de voedselzekerheid in de Europese Unie, de klimaatverandering en de biodiversiteit.

Boerderijenfonds beleeft succesvol eerste jaar

In maart 2020 ging het Boerderijenfonds van start. Dit landelijke stimuleringsfonds is bedoeld voor herbestemming van agrarisch erfgoed, in combinatie met verduurzaming en/of restauratie. Want, zo is de overtuiging, historisch waardevolle boerderijen dragen bij aan een toekomstbestendig platteland. In het eerste jaar is aan veertien projecten een bijdrage werd toegekend, zo staat te lezen in het Jaarverslag 2020. De uitvoering van een aantal projecten is al ver gevorderd. Nieuwsgierig naar de missie van het Boerderijenfonds en waar de bijdragen concreet toe leiden? Bekijk het filmpje voor een mooie impressie

Podcastserie Onze voedseltoekomst van dichtbij

Hoe ziet de Brabantse landbouw- en voedselketen er in 2030 uit? Op deze vraag geven hoofdrolspelers daar in 4 podcastafleveringen van de Club van 30 antwoord op door met elkaar te praten over hun (duurzame) bijdragen. In de eerste podcast kwamen onder anderen Jack Verhulst en dochter Maartje van de Hillekenshoeve aan het woord, in aflevering 2 spreken rasondernemers Frits van Eerd (Jumbo) en Simone Koekoek (Pixelfarming) met elkaar over de inzet van data in de voedselvoorziening. Ook Stijn Markusse, eigenaar van versboxendienst Boerschappen, werkte aan deze tweede aflevering mee. Hij ging in op de cruciale rol van data voor bedrijven om de generatie Z te binden en te boeien.

Op weg naar een nationaal landbouwbeleid binnen het GLB

In 2023 gaat het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. De lidstaten van de Europese Unie mogen binnen de grenzen van dat GLB hun eigen landbouwbeleid, hun Nationaal Strategisch Plan (NSP), bepalen. Nederland werkt ook aan zo’n GLB-NSP. Guido Landheer (plaatsvervangend DG Agro en voorzitter van de Stuurgroep GLB) en Jeroen Smarius (gedelegeerd opdrachtgever namens het Interprovinciaal Overleg (IPO), tevens voorzitter van de Maatschappelijke Begeleidingsgroep) zijn nauw bij het GLB-NSP betrokken. Onlangs lichtten zij toe hoe Nederland tot het GLB-NSP komt en hoe belangrijk een hecht netwerk van betrokkenen is om de landbouw toekomstbestendig te maken. Guido Landheer vergeleek dat netwerk met een zwerm vogels die met elkaar een bepaalde kant op bewegen. “Waarbij soms de een, en soms ook de ander het voortouw neemt. Waarbij zelforganisatie een groot goed is: als de een naar links beweegt, volgen anderen. Soms vertragen, dan weer versnellen. Waarbij kleine groepjes vogels goed op andere groepjes letten. Dat is eigenlijk ook de manier van ‘bewegen’ van het nieuwe GLB: niet op ‘de macht’, maar juist in nauwe samenwerkingen.” Lees het complete interview met Guido Landheer en Jeroen Smarius in de publieksversie van het GLB-NSP.

Contact VABImpuls

Actualiteiten