Wethouder Franko van Lankveldt

Maashorst is eind 2021 ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Uden en Landerd. Daarmee heeft Maashorst nu binnen haar gemeentegrenzen een fors stad-land-overgangsgebied (Uden) en een landelijk gebied met veel agrarische bedrijvigheid (Odiliapeel, Zeeland, Schaijk en Reek). Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke Ontwikkeling) buigt zich de komende jaren bestuurlijk over het leegstandsbeleid en de naderende Omgevingswet die hier een rol gaat spelen.

Behoefte aan creativiteit neemt toe

Tot nu toe biedt ons leegstandsbeleid voor eigenaren van vrijkomende agrarische bebouwing beperkte mogelijkheden om het over een andere boeg te gooien”, vertelt hij. “Het bestemmingsplan is nog steeds leidend en dat biedt niet zoveel ruimte. Tegelijkertijd zien we de behoefte aan creatieve oplossingen toenemen. De agrarische sector is enorm aan het veranderen en het tempo van die veranderingen is hoog. Omdat we vinden dat het bestemmingsplan – dat tot aan de Omgevingsvisie nog van kracht is – niet meer toereikend is, werken we aan een interim beleid voor het buitengebied.

Realistisch en haalbaar

VABIMPULS kan hier volgens Van Lankvelt voor een verrijking van ideeën zorgen, ook als die niet binnen de bestaande regels passen maar wél meerwaarde hebben. “Wij staan daar open voor. Dat is ook de reden dat we dat interim-beleid maken. We verwachten de gemeentelijke mogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet te kunnen gaan verruimen. “ Al benadrukt hij wel de rol van de gemeente: “We zullen altijd meerdere belangen breed moeten afwegen. Dus is het belangrijk dat ondernemers vooral hun tijd en energie steken in haalbare, realistische plannen.

Aandacht voor de menselijke factor

In de afgelopen jaren zijn er vanuit Uden en Landerd zo’n dertig VABIMPULS-aanvragen gedaan. Hij verwacht dat dit aantal de komende tijd toeneemt. “Dat heeft alles te maken met de kracht van VABIMPULS: ondernemers en eigenaren van VAB’s begeleiden naar nieuw toekomstperspectief. Het accent leggen op de menselijke kant, op wat zij echt willen voor henzelf, hun gezin, hun locatie. Ook als dat perspectief of die ideeën op het eerste gezicht niet binnen het bestemmingsplan passen. Want dan is het VABIMPULS dat aanvragers vaak al in een pril stadium kan vertellen wat écht niet kan of waar wellicht nog ruimte is. Een goede zaak, want dan weet die ondernemer snel waar hij aan toe is en steekt hij geen oeverloze energie in plannen die gedoemd zijn te stranden. En”, voegt hij toe, “hoe beter de stukken zijn die eronder liggen – en daar zorgt VABIMPULS in onze ervaring met de adviezen voor – hoe minder kans er is op bezwaarprocedures.

Informatiebron voor gemeenten

Van Lankvelt wijst ook op de rol die VABIMPULS kan spelen voor ambtelijke organisaties. “VABIMPULS heeft veel kennis in huis over landelijke gebiedsontwikkelingen in Brabant. Over leegstand, het invullen van nieuwe functies in buitengebieden, over combinaties daarvan en over wat er op het gebied van water, natuur en andere zaken belangrijk is. Van die kennis kunnen ook gemeenten gebruik maken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van gebiedsvisies en in de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet.

Meer aandacht voor duurzame voedselproductie

De wethouder heeft nog een tip voor iedereen die nadenkt over een leefbaar, natuurlijk en economisch aantrekkelijk buitengebied. “We hebben het heel vaak over ondernemers die op hun bedrijfslocatie wat anders willen gaan doen. Iets in recreatie of zorg. Ik zou graag zien dat er ook plannen in de richting van duurzame voedselproductie gaan. In Maashorst hebben we in ons bestuursakkoord expliciet vastgelegd dat we die ontwikkeling gaan stimuleren. Bij het verkennen van de mogelijkheden die een ondernemer heeft, denk ik dat het raadzaam is als VABIMPULS, maar ook eigenaren, gemeenten en andere organisaties, die denkrichting eveneens meenemen in het creatieve proces."

Contact VABIMPULS

Wethouder Franko van Lankvelt: ‘VABIMPULS zorgt voor verrijking van ideeën’