“De VABIMPULS-aanpak is goed geland”, stelt Peer vast. “Mensen zien dat VABIMPULS de rol van verbinder pakt tussen eigenaar of initiatiefnemer, overheden en andere partijen. Die verbinding leidt ertoe dat ook de overheid met een bredere blik naar vraagstukken kijkt.” Dat geeft de burger moed, al bracht het event op 15 juli ook knelpunten aan het licht. Zo is sommige regelgeving vaak te strak waardoor mooie plannen verzanden, hoe veel ze ook maatschappelijk of ruimtelijk zouden kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het buitengebied. “Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, al of niet in combinatie met zorg en natuur op VAB-locaties. Gemeenten lopen hierbij tegen provinciale regels aan die het moeilijk maken om daarmee aan de slag te gaan. Dat signaleren we. We signaleren ook dat er nergens onwil is en daarom is de verbinding en het gesprek erover zo belangrijk. Een andere belemmering is overigens wel het gebrek aan menskracht waardoor plannen soms lang blijven liggen voordat ze worden besproken en beoordeeld. Dat betekent dus dat de snelheid waarmee initiatiefnemers stappen willen en veelal moeten maken, in de praktijk onvoldoende aansluit bij de wereld van de overheden. Cruciaal is en blijft dat alle betrokkenen bereid zijn om mee te bewegen in het belang van goede oplossingen die voor iedereen meerwaarde hebben.”

Sneller duidelijkheid

Om dat hiaat te dichten, spant VABIMPULS zich – samen met andere partijen zoals het Ondersteuningsnetwerk van de provincie – in om hier oplossingen voor te bedenken. “We kaarten de signalen over die afhankelijkheidsrelatie aan zodat gemeenten en provincie het daarover kunnen hebben. Bij individuele plannen verrichten we veel voorwerk om de potentie van een idee alvast te wegen. Op het moment dat we dan met een gemeenteambtenaar om de tafel zitten, kunnen we onderbouwd zeggen: ‘Stop energie in dit initiatief want dit biedt perspectief’. Dat voorkomt dat ze tijd moeten stoppen in het beoordelen van plannen die alsnog onhaalbaar blijken. Zo proberen we aan de voorkant de ondernemer sneller en meer duidelijkheid te bieden.”

Meer dan ‘een adviseur’

Aan ideeën – soms nog vaag, soms al gedetailleerd uitgedokterd – voor de toekomst geen gebrek. Sinds de start van VABIMPULS in 2017 staat de teller van het aantal gehonoreerde aanvragen op 670. “De ervaringen leren dat een goede oplossing niet alleen zit in het kijken naar de wensen en plannen van de initiatiefnemer. Want het maatschappelijk belang van de ideeën doet er ook toe, net zoals het vinden van draagvlak ervoor. Daar heb je deskundigen bij nodig die méér zijn dan een adviseur.” De deskundigen van VABIMPULS hebben hierin fundamentele expertise opgebouwd. Peer: “Die gaat verder dan goed met initiatiefnemers meedenken over hoe hun toekomst eruit kan gaan zien. Alleen gesprekken voeren aan de keukentafel is niet genoeg.”

De diepte induiken

Hij doelt daarmee op de impact die keuzes op het persoonlijke leven van de initiatiefnemer en het gezin hebben. “De deskundige is degene die steeds weer benadrukt hoe belangrijk het is om goed over de komende jaren na te denken, over hoe de ondernemer – samen met partner en  gezin – verder wil met zijn/haar leven. Door de diepte in te duiken, komen vanzelf de belemmeringen, kansen, wensen en dromen maar ook zorgen aan het oppervlak. En die zijn weer belangrijk om van ideeën kansrijke plannen te maken”. De vraag daarbij is ook hoe het eigenlijk met het draagvlak in de omgeving is. En of omwonenden voor belemmeringen kunnen zorgen waardoor de bedachte oplossing alsnog in duigen valt. Op tijd het gesprek aangaan kan dat voorkomen.

21 oktober – veel interactieve workshops

Tijdens de workshops op 21 oktober komen veel van deze knelpunten en uitdagingen  die zich voordoen op het Brabantse platteland aan bod. Niet in luistersessies, maar in interactieve bijeenkomsten waarin deelnemers hun ervaringen delen. “We doen dat bewust interactief om zoveel mogelijk ervaringen  op te halen, te delen en over mogelijke oplossingen na te denken. Want de materie is ingewikkeld, het maatschappelijke en politieke landschap is complex en de consequenties van stoppen of doorgaan, op welke manier dan ook, kunnen ingrijpend zijn. Kijk maar naar het stikstofprobleem, de urgentie daarvan. Dat wordt omgeven door gevoelens van frustratie, soms boosheid en teleurstelling. Daar stappen we niet zomaar overheen. We kunnen het stikstofprobleem niet ineens oplossen, maar we kunnen wel kijken naar de stappen die een ondernemer kan zetten om een goede toekomst tegemoet te gaan. Daar past ook bij dat, als besloten wordt om te stoppen, er ook snel gehandeld moet kunnen worden. Daarover wisselen we graag met alle betrokkenen van gedachten. Want alleen samen bereiken we meer voor een beter en leefbaar landelijk gebied. ”

Contact VABIMPULS

VABIMPULS: waar staan we nu en waar gaan we naartoe?