Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen vanaf 1 januari 2021 via het centrale loket van uitvoeringsorganisatie BIJ12 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024.

Subsidie aanvragen

U kunt vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen via de website van BIJ12. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland. Alle aanvragen komen bij BIJ12 binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.

Voor gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en particulieren

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999,- Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999,-.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode oktober 2020 tot en met december 2024.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor de provincie Noord-Brabant bedraagt dit plafond € 342.410.

Voor alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zie: Drugsafval opruimen, subsidie