Achtergrond

In de regio West-Brabant vraagt de leegstand van agrarisch vastgoed (vrijkomende agrarische bedrijven: VAB’s) om aandacht. Het gaat daarbij veelal om schuren en glasbouw. Toename van leegstand leidt tot achteruitgang van de vitaliteit van het landelijk gebied. De ruimtelijke kwaliteit komt onder druk te staan en daar waar sprake is van asbestdaken, leidt dit tot risico’s voor de volksgezondheid. Leegstaande bedrijfsgebouwen worden de laatste jaren ook steeds vaker gebruikt voor criminele activiteiten als drugslabs of afvaldumping. Deze ontwikkelingen leiden tot onrust en schaden het vertrouwen in overheden en instanties.

Initiatief

De gemeente Zundert wil in dialoog met de samenleving en betrokken partners samen met buurgemeenten komen tot een toekomstgerichte herontwikkeling van leegstand. De gemeente Zundert is reeds gestart met een inventarisatie van de problematiek. Uitdaging voor Zundert is niet alleen de vraag wat te doen met de VAB’s (sloop of herbestemming), maar met name ook hoe tot innovatieve, gebiedsgerichte oplossingen kan worden gekomen in een goede dialoog met de samenleving en betrokken partners.