En zorgen over het toenemend wantrouwen van mensen naar elkaar en naar overheid en andere organisaties. We willen tweedeling tegengaan en iedereen in Brabant de kans geven mee te doen. Met het versterken van sociale veerkracht werken we actief aan het behoud van de waardevolle Brabantse traditie van samenwerking en saamhorigheid. Bovendien draagt sociale veerkracht bij aan inclusieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociale veerkracht is dus een doel op zichzelf én een middel voor het realiseren van andere doelen.

Rol provincie

Sociale veerkracht is vooral een zaak van Brabanders zelf, ondersteund door gemeenten. Die taak neemt de provincie niet over. Wel kan de provincie op bovenlokaal niveau een belangrijke verbindende en coördinerende rol spelen om te versnellen en het effect te vergroten. Daarbij werken we nauw samen met kennispartners. De wijzigende verhoudingen in de samenleving vragen namelijk om een nieuwe toepassing van kennis. Samen willen we leren over wat wel/niet werkt in een specifieke context. Als katalysator wil de provincie de beweging van kennis naar dóen versnellen.