Er is al veel kennis rond de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. De provincie gaat deze verzamelen en delen. Het programma Sociale Veerkracht werkt dus bottom-up. Bestaande initiatieven, ervaringen en expertise in de Brabantse samenleving zijn het uitgangspunt. Sociale veerkracht begint in buurten, dorpen en wijken. Bij de Brabanders zelf. Zij weten zelf het beste wat er nodig is voor een sterke gemeenschap waarin mensen elkaar kennen en helpen.

Lerende aanpak

Omdat kennis over het versterken van sociale veerkracht (wat werkt wel en wat werkt niet) nog in ontwikkeling is, hebben we gekozen voor een ontwerpende, lerende aanpak . De bijdrage vanuit de provincie staat dus niet vooraf helemaal vast, maar sluit aan op wat werkenderwijs nodig blijkt te zijn voor een initiatief. Dat kan kennis zijn, of nieuwe partners, nieuwe methodieken of interventies en soms ook capaciteit of financiering om een doorbraak mogelijk te maken.

Samenwerking

Een tweede kenmerk van onze aanpak is intensieve samenwerking. We werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, kennisinstituten, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Juist omdat we aansluiten bij bestaande initiatieven. Samen met initiatiefnemers en partners bepalen we welke inzet de meeste toegevoegde waarde genereert en hoe we de impact ervan monitoren.

Sociale veerkracht is een containerbegrip. Om meer focus aan te brengen, richt het programma zich op vier thema’s waar voor Brabant veel winst te behalen is: verbinding, vertrouwen, gezondheid en sociaal ondernemen. In maart 2017 heeft Gedeputeerde Staten de uitvoeringsagenda voor Sociale Veerkracht vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda staat beschreven welke acties en initiatieven de komende tijd op de rol staan .