Logo StaatsbosbeheerStaatsbosbeheer zet zich in voor natuur en landschap. Het realiseren van een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Binnen deelproject Mariapeel zorgt de organisatie voor hydrologisch herstel, verwijderen van de Trosbosbes en het aanleggen van nieuwe natuur in het gebied Grauwveen, ten noorden van de Mariapeel.

Natura2000De Groote Peel en de Deurnsche Peel Mariapeel zijn Natura2000 gebieden. Dit is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Het doel is om deze flora en fauna duurzaam te beschermen. Natura 2000 komt voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet.

Logo Waterschap Aa en MaasHet waterschap Aa en Maas zorgt in het oosten van Brabant dagelijks voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. In de Peelvenen werkt Waterschap Aa en Maas aan het herstel en behoud van de natuurwaarden.

Logo Provincie LimburgDe Mariapeel ligt in de Provincie Limburg. Daarom is Limburg betrokken bij de uitvoering van het project LIFE+ Peelvenen. De provincie wil in de komende periode de natuur- en landschapswaarden versterken en uitbreiden, soortenbescherming aanpakken via leefgebiedenbenadering, gezonde watersystemen realiseren, de milieubelasting verminderen en de landbouw de mogelijkheid bieden voor structuurversterking gebaseerd op duurzaamheid. Dit alles voor duurzame ontwikkeling en optimaal gebruik van bestaande ruimte van stedelijk en landelijk gebied.

LIFE logoDe projectkosten bedragen in totaal € 5,6 miljoen. Hiervan draagt Europa met € 2,25 miljoen bijna 40% bij, het Waterschap Aa en Maas € 0,69 miljoen en de provincie Noord-Brabant € 2,20 miljoen. Staatsbosbeheer financiert € 0,43 miljoen, dankzij een subsidie van de provincie Limburg. Voor LIFE+ Peelvenen zijn de totale projectkosten €6,1 miljoen. Europa draagt hierin bij met LIFE+ subsidie van € 2,2 miljoen, het Waterschap Aa en Maas draagt bij met € 0,15 miljoen, Provincie Noord Brabant €1,2 miljoen en Staatsbosbeheer € 2,6 miljoen, dankzij een subsidie van de provincie Limburg.