Doelen en maatregelen

  • Behoud en ontwikkeling van het hoogveenlandschap 
  • Realisering nieuwe natuur
  • Verbetering van de landbouwstructuur
  • Realisatie van recreatieve verbindingen
  • Beleefbaar en zichtbaar maken van de cultuurhistorie
  • Waterstand stabiliseren
  • Bestrijding Trosbosbes

LIFE+ Peelvenen

De maatregelen in de Mariapeel en Deurnsche Peel zijn mede mogelijk dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. De uitvoering begon in 2015 en is op 4 april 2018 afgerond. Circa 135 hectare voormalige landbouwgronden werd opnieuw ingericht. Het project LIFE+ Peelvenen streeft naar herstel van hoogveen. Om dat te realiseren worden op termijn de waterpeilen verhoogd. 

In de Mariapeel is ongeveer 65 kilometer watergang gedempt, afgedamd of ondieper gemaakt. Daarnaast werden diverse kades aangelegd om te komen tot een hydrologische compartimentering. Ten noorden van de Mariapeel ligt het Grauwveen. Dit gebied ligt lager dan de Mariapeel, waardoor ondergronds veel water vanuit de Mariapeel hier naar toestroomt. Een groot deel van de landbouwgronden is aangekocht en is ontwikkeld als natuurgebied.

Trosbosbes

In de Mariapeel kwamen steeds meer Trosbosbesstruiken voor, een struik die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Deze exotische plant bestaat uit dichte groepen struiken die veel water verdampen, schaduw veroorzaken en relatief veel bladeren verliezen. Waardoor het veenmos zich niet verder kan ontwikkelen. Om nog verdere woekering te voorkomen is de Trosbosbes volledig uit het natuurgebied verwijderd.

Voor meer informatie over Life+ Mariapeel en Deurnsche Peel zie de brochure over de opgeleverde projecten

Contact

Mariapeel

Zie ook