Het natuurgebied de Deurnsche Peel is Europees beschermd als Natura 2000 gebied vanwege de kwetsbare natuur. Het heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes, waardoor het unieke hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Waterschap Aa en Maas en provincie gaan samen met partners en belanghebbenden in het projectgebied Leegveld en Deurnsche Peel aan de slag om het hoogveen in de Peel te kunnen behouden. Dat is belangrijk omdat hoogveen een bijzonder natuurtype is, met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Zie ook de kaart van het projectgebied

De doelstellingen

  • aanleg van de nieuwe natuur binnen Natuurnetwerk Brabant (NNB)
  • realiseren van duurzame watersystemen voor versterking van de natuurfunctie, voorkomen van schade in de landbouw, woningen en wegen door waterpeilstijgingen

Wat gaat er gebeuren?

Om het hoogveen te herstellen is een stabiel waterpeil belangrijk en moet de verdroging van het gebied stoppen. Daarvoor zijn in het gebied verschillende maatregelen nodig, zoals het aanbrengen en verbeteren van kades, het aanbrengen stuwen en het afdichten van waterlopen. De voor natuurontwikkeling aangekochte agrarische percelen krijgen een nieuwe functie als natuur. De waterhuishouding wordt hierop aangepast. Dit betekent vanzelfsprekend voor agrarisch ondernemers en bewoners dat het beeld van gebied gaat veranderen. In het gebied komt meer natuur en het zal ook natter worden. De nadruk ligt op natuurontwikkeling. Maar ook versterking van de landbouw, recreatie en cultuurhistorie krijgen een plek als andere partijen hiertoe het initiatief nemen.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas is trekker van het project. Zij heeft samen met diverse partners in 2017 een gebiedsvisie opgesteld. Een toekomstbeeld voor het Leegveld voor 2027. Hierbij is geadviseerd door de partijen uit de streek waaronder de agrariërs, gemeente Deurne, bewoners, natuur- en milieuorganisaties, recreatieve ondernemers, cultuurhistorie/archeologie en Brabants Particulier Grondbezit. Samen wordt gekeken naar de kansen en knelpunten in het gebied als het gaat om waterhuishouding, recreatie en verkeer, natuur, landbouw en landschap en cultuurhistorie.

Beleidsdoelen

De stukken nieuwe natuur die de komende jaren in het Leegveld ontstaan, zullen worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant Zo wordt het netwerk uitgebreid. Daarnaast dragen de maatregelen in het Leegveld bij aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dat erop gericht is om de hoeveelheid stikstof in heel Nederland te verminderen, natuurgebieden te versterken en de economie te ontwikkelen. Actuele informatie over het project vindt u op aaenmaas.nl.