Het natuurgebied de Deurnsche Peel is Europees beschermd als Natura 2000-gebied vanwege de kwetsbare natuur. Het heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes, waardoor het unieke hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Waterschap Aa en Maas en provincie zijn samen met partners en belanghebbenden in het projectgebied Leegveld en Deurnsche Peel aan de slag om het hoogveen in de Peel te kunnen behouden. Dat is belangrijk omdat hoogveen een bijzonder natuurtype is, met zeer zeldzame planten en dieren. Ook is het een belangrijke waterbuffer, in natte periodes vangt het hoogveen veel water op, om het vervolgens in drogere periodes langzaam los te laten Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Zie ook de kaart van het projectgebied.

Doelstellingen

  • aanleg van de nieuwe natuur binnen Natuurnetwerk Brabant (NNB)
  • realiseren van duurzame watersystemen voor versterking van de natuurfunctie en tegelijkertijd voorkomen van schade in de landbouw, woningen en wegen door waterpeilstijgingen

Wat gebeurt er?

Om het hoogveen te herstellen is een stabiel waterpeil belangrijk en moet de verdroging van het gebied stoppen. Daarvoor zijn in het gebied verschillende maatregelen nodig, zoals het aanbrengen en verbeteren van kades, het aanbrengen stuwen en het afdichten van waterlopen. De voor natuurontwikkeling aangekochte agrarische percelen krijgen een nieuwe functie als natuur. De waterhuishouding wordt hierop aangepast. Dit betekent vanzelfsprekend voor agrarische ondernemers en bewoners dat het beeld van het gebied verandert. In het gebied komt meer natuur en het zal ook natter worden. De nadruk ligt op natuurontwikkeling. Maar ook versterking van de landbouw, recreatie en cultuurhistorie krijgen een plek als andere partijen hiertoe het initiatief nemen.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas is trekker van het project. Zij heeft samen met diverse partners in 2017 een gebiedsvisie opgesteld. Een toekomstbeeld voor het Leegveld voor 2027. Hierbij is geadviseerd door de partijen uit de streek waaronder de agrariërs, gemeente Deurne, bewoners, natuur- en milieuorganisaties, recreatieve ondernemers, cultuurhistorie/archeologie en Brabants Particulier Grondbezit. Samen is gekeken naar de kansen en knelpunten in het gebied als het gaat om waterhuishouding, recreatie en verkeer, natuur, landbouw en landschap en cultuurhistorie. 

Beleidsdoelen

De stukken nieuwe natuur die de komende jaren in het Leegveld ontstaan, worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Zo wordt het netwerk uitgebreid. Daarnaast dragen de maatregelen in het Leegveld bij aan de aanpak om de hoeveelheid stikstof in heel Nederland te verminderen, natuurgebieden te versterken en de economie te ontwikkelen. 

Planning

Het uitvoeren van de werkzaamheden voor project Leegveld is in april 2021 gestart. Begin 2023 moet het gebied heringericht zijn en kan het waterpeil worden opgezet. Actuele informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/leegveld.