Doelen en maatregelen

 • Behouden en ontwikkelen van het hoogveenlandschap
 • Realisering van de nieuwe natuur binnen het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS)
 • Realisering van de waterdoelen van de Natte Natuurparel (NNP)
 • Verbetering van de landbouwstructuur
 • Omleiding van de Eeuwselse Loop
 • Opheffen barrière voor flora en fauna door de N279 en verminderen van geluidsoverlast hiervan  
 • Realisatie van recreatieve verbindingen
 • Beleefbaar en zichtbaar maken van de cultuurhistorie 

Project LIFE+ Groote Peel

Het project LIFE+ Groote Peel heeft zich gericht op herstel van het hoogveen in de Groote Peel. De maatregelen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. De uitvoering van het project startte in 2016 en is in 2018 afgerond. Binnen het natuurgebied werden diverse maatregelen uitgevoerd.

Kades en stuwen

In de Groote Peel is het watersysteem aangepast, zodat water langer in het gebied blijft en het waterpeil kan stabiliseren voor de veengroei. Hiervoor zijn 24 kilometer aan kades aangelegd en 40 stuwen geplaatst. Het gebied is hierdoor in compartimenten opgedeeld met elk haar eigen waterpeil. De aanwezige sloten zorgden voor wegzijging van het water in de compartimenten. Daarom zijn 15 kilometer sloten voorzien van een waterdichte bodem en eventueel gedempt.

Eeuwelse Loop verlegd

De Eeuwselse Loop is verlegd naar de rand van de Groote Peel, parallel aan de N279. Hierdoor kan het water langer worden vastgehouden in het natuurgebied en vormt de waterloop geen barrière meer voor de kwetsbare diersoorten, zoals de gladde slang. Met deze maatregelen blijft het water beter in het natuurgebied, wat nodig is voor het hoogveen om te herstellen.

Voor meer informatie over het project LIFE+ Groote Peel zie de brochure over de opgeleverde projecten

Zie ook

 • Welke gevolgen heeft het project voor de omgeving? Leidt het tot overlast?

  Het project is gericht op hoogveenherstel in het natuurgebied. Als alles volgens de plannen verloopt, is er geen sprake van overlast. De uitvoering van werkzaamheden beperkt zich tot het natuurgebied en de maatregelen mogen niet leiden tot natschade erbuiten.

 • Krijg ik water in mijn kelder of op mijn perceel door de nieuwe situatie in het natuurgebied?

  Door de maatregelen en de waterbeheersing zal geen verslechtering optreden in de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven. Met dit uitganspunt zijn de maatregelen ontworpen en doorgerekend. Het waterschap zal dit monitoren. Eventuele natschade die toch optreedt kunt u melden bij het schadeloket bij het waterschap Aa en Maas. Een onafhankelijke adviescommissie bekijkt dan of dit door de werkzaamheden in het natuurgebied komt. Natuurlijke wisselingen in het grondwaterpeil zijn er natuurlijk altijd; in het ene jaar valt er immers meer regen dan in het andere.

 • Hoe wordt gemeten dat inderdaad geen vernatting en schade optreedt als gevolg van het project?

  Betrokken partijen hebben binnen en buiten het natuurgebied peilbuizen geslagen om de grond- en oppervlaktewaterstanden te meten. Via deze peilbuizen wordt de grondwaterstand continu gemonitord. Mocht er toch iets mis gaan en u ondervindt natschade, dan kunt u deze schade melden bij het schadeloket bij het Waterschap Aa en Maas.

 • Komt er overlast van muggen als het gebied natter wordt?

  De verwachting is dat de maatregelen die genomen worden in de Groote Peel een bijdrage leveren aan een vermindering van de geschikte broedplaatsen voor muggen.

  Uit onderzoek van Alterra in de Mariapeel, blijkt vooral de moerassteekmug voor overlast in Griendtsveen te zorgen. Deze muggensoort komt van nature in hoogveengebieden voor, maar heeft wateren nodig die in de zomer (mei/juni) droogvallen. Ook hebben ze graag bossen en hoge vegetatie waarin ze kunnen schuilen.
  De maatregelen die in de zomer van 2016 in de Groote Peel worden uitgevoerd sluiten goed aan bij de uitkomsten van het onderzoek. Door het realiseren van stabiele waterpeilen in de Groote Peel kan de moerassteekmug haar eitjes niet afzetten. Daarnaast kenmerkt de Groote Peel zich juist door het open karakter, wat een barrière werking heeft voor de verspreiding van de muggen. Ook is de afstand tussen het natuurgebied en de bebouwde kom groter dan in de Mariapeel.

 • Kan ik tijdens en na de uitvoering het gebied nog wel in?

  Bezoekers blijven van harte welkom in het gebied, tijdens en na de uitvoering. De werkzaamheden zullen vanaf de zomer 2016 starten. Bepaalde delen van het natuurgebied zijn dan tijdelijk niet toegankelijk, in verband met uw eigen veiligheid. Daarnaast blijven bepaalde delen van de Groote Peel tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) en trek van de kraanvogels (15 okt – 1 dec) afgesloten voor bezoekers. Dit is nu ook al zo. Er zullen geen verkeersonveilige situatie ontstaan, doordat bouwverkeer en recreatief verkeer elkaar nauwelijks zullen kruisen.

 • Hoe wordt overlast voorkomen van bijvoorbeeld zwijnen, ganzen, rood wild?

  De verwachting is dat het project geen effect heeft op het voorkomen van het wild zwijn, ganzen of reeën. De bestaande regelingen voor beheer ter voorkoming van landbouwschade van deze soorten blijven van kracht.

 • Welke vergoeding kan ik krijgen bij schade? Bij wie kan ik terecht?
  Dat is afhankelijk van het soort schade en of de schade aantoonbaar kan worden gemaakt.
  • Wildschade: Er vindt een taxatie van de schade plaats. Er is momenteel sprake van behandelkosten van alle gemelde schades door fauna. De provincie onderzoekt op dit moment of er voor zwijnenschade een aparte schaderegeling moet komen waarbij de behandelkosten op de een of andere manier gecompenseerd gaan worden. In de loop van het najaar komt hier duidelijkheid over.
  • Natschade: Eventuele natschade die toch optreedt, kunt u melden bij het waterschap. Een onafhankelijke adviescommissie bekijkt dan wat de oorzaak is en of een toekenning van natschade op zijn plaats is. of dit door de werkzaamheden in het natuurgebied komt.
 • Worden er bomen gekapt in de GrootePeel?

  Nee, er wordt niet grootschalig gekapt in dit project. Wel zullen er bomen en struiken verwijderd of gesnoeid moeten worden voor de verbetering van de kades en voor het afdichten van de watergangen.