Doelen en maatregelen

  • Behoud en ontwikkeling van het hoogveenlandschap

  • Realisering nieuwe natuur

  • Verbetering van de landbouwstructuur

  • Realisatie van recreatieve verbindingen

  • Behoud van de cultuurhistorie

  • Waterstand stabiliseren en watersysteem aanpassen

  • Bestrijding Trosbosbes 

LIFE+ Peelvenen

De maatregelen in de Deurnsche Peel en Mariapeel zijn mede mogelijk dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. De uitvoering van het project LIFE+ Peelvenen startte in 2013 en is in 2018 afgerond. Circa 135 hectare voormalige landbouwgronden werd opnieuw ingericht en binnen de natuurgebieden werden diverse maatregelen uitgevoerd. Het project LIFE+ Peelvenen streeft naar herstel van hoogveen. Om dat te realiseren worden op termijn de waterpeilen verhoogd.

Deurnsche Peel

Voor een beter waterbeheer zijn maatregelen genomen in de voormalige landbouwgronden direct grenzend aan het natuurgebied. Deze gronden zijn aangekocht en de waterstand is verhoogd door 2,4 kilometer kade aan te leggen, 2,4 kilometer sloten te dempen en te verleggen en 4 stuwen en 1 gemaal te plaatsen. Het verschil tussen het grondwaterpeil in het gebied en daarbuiten wordt zo kleiner waardoor de Peel minder snel leegloopt. Van 11 hectare van deze voormalige landbouwgronden is de voedselrijke toplaag afgegraven en kunnen zich gaan ontwikkelen tot bloemrijke graslanden.

Mariapeel

In de Mariapeel is het watersysteem aangepast, zodat water langer in het gebied blijft en het waterpeil kan stabiliseren voor de veengroei. Hiervoor zijn bijvoorbeeld 8 kilometer kades en 70 dammen aangelegd, 25 stuwen en duikers geplaatst en 40 kilometer sloten en greppels ondieper gemaakt. Het gebied is in compartimenten opgedeeld met elk haar eigen waterpeil. Tevens zijn in de Mariapeel over een gebied van 300 hectare de trosbosbesstruiken verwijderd, die het gebied overwoekerden.

Ten noorden van de Mariapeel ligt het Grauwveen. Dit gebied ligt lager dan de Mariapeel, waardoor ondergronds veel water vanuit de Mariapeel hier naar toestroomt. Door hier de waterhuishouding aan te passen wordt het wegstromen van dat water tegen gehouden. Een groot deel van de landbouwgronden is voorafgaand aan de werkzaamheden in de Mariapeel aangekocht en is ontwikkeld als natuurgebied.

Trosbosbes

In de Mariapeel en gedeeltelijk in de Deurnsche Peel kwamen steeds meer Trosbosbesstruiken voor, een struik die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Deze exotische plant bestaat uit dichte groepen struiken die veel water verdampen, schaduw veroorzaken en relatief veel bladeren verliezen. Hierdoor kan het veenmos zich niet verder ontwikkelen. Om nog verdere overwoekering te voorkomen, is de Trosbosbes zorgvuldig uit het natuurgebied verwijderd. Nazorg blijft nodig om nieuwe opslag te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op staatsbosbeheer.nl 

Cultuurhistorie

Het gebied heeft ook een belangrijke cultuurhistorie. De dorpen Griendtsveen en Helenaveen hebben beschermde dorpsgezichten. Mede dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is tussen 2012 en 2014 het POP2 project Koningshoeve cultuur uitgevoerd. In dit project zijn, in een zone van 200 meter ten westen van de Soemeersingel, sloten, kades, nieuwe gemalen en ondergrondse kwelschermen aangelegd. Delen van het wijkensysteem binnen deze zone is in oorspronkelijke staat teruggebracht. De werkzaamheden zijn in juni 2013 afgerond.

Voor meer informatie over Life+ Mariapeel en Deurnsche Peel zie de brochure over de opgeleverde projecten

Zie ook