Doelen en maatregelen

  • behoud en ontwikkeling van het hoogveenlandschap
  • realisering nieuwe natuur
  • dempen en verondiepen van de Soeloop
  • verbetering van de landbouwstructuur
  • realisatie van recreatieve verbindingen
  • beleefbaar en zichtbaar maken van de cultuurhistorie
  • waterstand stabiliseren

LIFE+ Peelvenen

De maatregelen in de Deurnsche Peel en Mariapeel zijn mede mogelijk dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. De uitvoering die in 2013 startte, is op 4 april 2018 afgerond. Circa 135 hectare voormalige landbouwgronden werd opnieuw ingericht. Het project LIFE+ Peelvenen streeft naar herstel van hoogveen. Om dat te realiseren worden op termijn de waterpeilen verhoogd. 

Voor een beter waterbeheer zijn maatregelen genomen in de voormalige landbouwgronden direct grenzend aan het natuurgebied. Deze gronden zijn aangekocht en de waterstand wordt verhoogd door kades aan te leggen, sloten te dempen en te verleggen en stuwen te plaatsen. Het verschil tussen het grondwaterpeil in het gebied en daar buiten wordt zo kleiner waardoor de Peel minder snel leegloopt. Deze voormalige landbouwgronden kunnen zich ontwikkelen tot bloemrijke graslanden.

Cultuurhistorie

Het gebied heeft ook een belangrijke cultuurhistorie. De dorpen Griendtsveen en Helenaveen hebben beschermde dorpsgezichten. Mede dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is tussen 2012 en 2014 het POP2 project Koningshoeve cultuur uitgevoerd. In dit project zijn, in een zone van 200 meter ten westen van de Soemeersingel, sloten, kades, nieuwe gemalen en ondergrondse kwelschermen aangelegd. Delen van het wijkensysteem binnen deze zone is in oorspronkelijke staat terug gebracht. De werkzaamheden zijn in juni 2013 afgerond.

Voor meer informatie over Life+ Mariapeel en Deurnsche Peel zie de brochure over de opgeleverde projecten

Contact

Deurnsche Peel