Jaartal: 1964
Auteur: A. van Duinkerken
Downloadboek.pdf

Samenvatting: Brabantse herinneringen

In zijn Brabantse herinneringen beschrijft Anton van Duinkerken zijn vroegste jeugd, doorgebracht in zijn geboorteplaats Bergen op Zoom, zijn schoolopleiding als intern leerling op het pensionaat Ruwenberg te Sint-Michielsgestel, zijn verblijf in de beide seminaria van het bisdom van Breda, kort onderbroken door zijn ervaringen als novice bij de missionarissen van Scheut in België. Hij vertelt hoe hij het seminarie verliet en Nederlands ging studeren aan de R.-K. Leergangen te Tilburg. Hij schetst de opkomst van de katholieke jongerenbeweging in de letterkunde en tekent een portret van de voornaamste figuren, die hierbij in Noord-Brabant betrokken zijn geweest. Ofschoon hij deze herinneringen kennelijk voor zijn genoegen te boek stelde, kreeg zijn werk toch de klank van een getuigenis. Hij beziet het nabije verleden met begrijpende mildheid. Het is hem niet te doen om fouten, tekortkomingen en vergissingen te wraken. Hij wil personen en toestanden zo helder mogelijk terugroepen in het geheugen. De scherpte van hun waarneembaarheid verklaart in de meeste gevallen de redenen van hun begrensdheid. Vurige geestdrift voor idealen, die sedertdien verbleekten, toont hier haar oorspronkelijke oprechtheid. Zachte humor weerspiegelt het licht van de tijd, waarin mensen en dingen worden bekeken.

Anton van Duinkerken werd op 2 januari 1903 geboren te Bergen op Zoom. Van 1915-1926 studeerde hij aan de seminaria van het bisdom Breda. Van 1926-1929 studeerde hij aan de Leergangen te Tilburg. Hij redigeerde sedert januari 1929 het maandblad De Gemeenschap, het toonaangevende orgaan van de katholieke jongeren. In november 1929 werd hij redacteur van het dagblad De Tijd. In 1934 werd hij redacteur van De Gids. Op 7 november 1937 verleende de universiteit van Leuven hem een doctoraat honoris causa. In maart 1940 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Vondelwetenschappen aan de universiteit te Leiden. In 1952 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. De briljante oorspronkelijkheid van de publicist Van Duinkerken [pseudoniem] is ook kenmerkend gebleven voor de hoogleraar Asselsberg. Van Duinkerken overleed 27 juli 1969 te Nijmegen. Tekst: stofomslag boek

Zie ook