Icoonprojecten voor verduurzaming

Bedrijven van TNP, de bedrijvenvereniging TNP, gemeente en provincie hebben verschillende ambitieuze icoonprojecten geformuleerd, waaraan de komende jaren gewerkt wordt. Deze icoonprojecten zijn bijvoorbeeld: duurzame energieopwekking, een energie hub, open (rest)warmtenet, materialenbank, klimaatrisicoscan, vergroeningsscan en individueel aanbod aan ondernemers. Met deze projecten slaan de partijen samen een flinke slag om bedrijventerrein TNP verder te verduurzamen.

Gezamenlijke investering

De provincie Noord-Brabant heeft voor het plan van aanpak een financiële bijdrage van € 250.000 uit de ‘Bijdrageregeling Verduurzamen Bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant’ aan de gemeente Bergen op Zoom toegekend. Naast de bijdrage van de provincie heeft gemeente Bergen op Zoom ook € 250.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. De intentie is dat ook de bedrijven van TNP voor een bedrag van € 250.000 zorgdragen. Het totaalbedrag van € 750.000 wordt de komende jaren onder meer ingezet voor het realiseren van de icoonprojecten.

Krachten bundelen

TNP heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld en een aantal nieuwe, innovatieve bedrijven mogen verwelkomen. Nu bundelen alle partijen de krachten en wordt er samengewerkt aan de verduurzamingsopgaven voor energie, klimaat en circulariteit. Ook het mogelijke waterstofnetwerk wat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) van plan is om in Bergen op Zoom te ontwikkelen speelt hierin een belangrijke rol. Wethouder Hopmans (Economie): “De projecten vanuit de Grote Oogst dragen bij aan het doel om van TNP een toekomstbestendig en toonaangevend havengebied te maken. Zo kan de transitie naar de nieuwe economie hier plaatsvinden.” Wethouder Verroen (Duurzaamheid) roept alle ondernemers van bedrijventerrein TNP op om mee te doen aan Grote Oogst. ‘’Het helpt ons samen vooruit in de opgaves die we hebben en alle seinen staan nu op groen om hier samen mee aan de slag te gaan!.”

Grote Oogst

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Om aan de thema’s een versnelling in verduurzaming te geven heeft provincie Noord-Brabant 13 bedrijventerreinen in de provincie geselecteerd voor dit project. Bedrijventerrein TNP in Bergen op Zoom, met een actieve bedrijvenvereniging, is één van die terreinen. Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte) is blij met inmiddels al het achtste plan van aanpak dat in Brabant ondertekend wordt. “Bedrijven die mee de kar trekken, zijn een succesfactor als het gaat om verduurzaming. Ik ben trots dat men ook in Bergen op Zoom de handen op elkaar hebben gekregen voor deze belangrijke opgave.

Grote Oogst past in de gemeentelijke verduurzamingsdoelstelling (Toekomstvisie) om voor 2050 een vitale economie en klimaatneutrale leefomgeving te realiseren. Om dat waar te maken moet er efficiënter en op een andere manier omgegaan worden met natuurlijke grondstoffen. Bedrijventerrein TNP kan hierin een belangrijk aandeel in hebben als een van de grootste bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant. Samen met de provincie, bedrijvenvereniging TNP en het bedrijfsleven gaat de gemeente in co-creatie aan de slag voor deze grote duurzaamheidsopgaven.

Contact

Provincie, Bergen op Zoom en bedrijven investeren in verduurzaming TNP