Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstof. Het project Grote Oogst van de provincie richt zich op 13 terreinen, verspreid over Brabant, om nu samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag te gaan. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Het project is één van de maatregelen uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) waarin alle sectoren bijdragen aan het verlagen van de stikstofdepositie.

Kartrekkers van grote toegevoegde waarde

Het afgelopen jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan een plan van aanpak om samen met elkaar de verduurzaming met concrete projecten te versnellen. De bijdrageregeling Grote Oogst is bedoeld om de uitvoering van deze plannen financieel te ondersteunen. Zo kunnen op de bedrijventerreinen lokale organisaties worden opgezet. Deze zijn van grote toegevoegde waarde om bedrijven en andere partijen met elkaar te verbinden en de kar te trekken. Per bedrijventerrein is er maximaal € 250.000 via de gemeente aan te vragen.
Ervaring en kennis met brede verduurzamingsopgave van onschatbare waarde
De kennis die opgedaan wordt met de projecten op de 13 bedrijventerreinen, wordt vanuit het project Grote Oogst ook gedeeld met de ruim 600 overige bedrijventerreinen in Brabant. Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte: “De waarde zit niet alleen in geld, maar ook in de ervaring die opgedaan wordt bij bijvoorbeeld het opzetten van een gezamenlijke organisatie van ondernemers, parkmanagement, gemeente en andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld VNO-NCW. De kennis die we nu vergaren, delen we en zetten we in bij andere terreinen.”

Concrete oplossingen voor complexe vraagstukken

Een actueel thema in Grote Oogst is uiteraard de netcongestie, het volraken van het elektriciteitsnetwerk, waardoor (duurzaam opgewekte) energie er niet meer bij kan. Op alle terreinen wordt een vorm van een energyhub onderzocht. Daarin kan bijvoorbeeld energie worden opgeslagen voor later gebruik, worden opwek en gebruik slim op elkaar afgestemd of wordt elektriciteit bijvoorbeeld omgezet in groene waterstof. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie: “Bedrijven maken echt een omslag in denken naar verduurzaming en willen hun gasverbruik verminderen. Het is belangrijk dat bedrijven energie efficiënter gebruiken en vooral de pieken in dat verbruik naar beneden brengen. De ervaring die we bij Grote Oogst opdoen, moeten we snel delen met andere bedrijventerreinen.”

Subsidie VNO-NCW

Eerder ontving Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland € 255.000 subsidie van de provincie als strategisch partner in Grote Oogst voor het oppakken van verduurzamingsprocessen op 4 bedrijventerreinen. Het gaat hier om Haven- en Industrieterrein Moerdijk en de bedrijventerreinen Vosdonk in Etten-Leur, De Dubbelen/Amert in Veghel (Meierijstad) en De Hurk in Eindhoven.

Contact

Provincie stelt geld beschikbaar voor verduurzaming van bedrijventerreinen