Deze ‘flessenhalsproblematiek’, de cultuurhistorie van het Maasheggengebied en het voormalig ‘Duits-lijntje’ vragen om een oplossing van regiopartijen én bewoners.

Waterveiligheid bovenal

Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' levert een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale waterveiligheid. Dit door het oplossen van de vernauwing van uiterwaard van de Maas door het talud van het ‘Duits-lijntje’ en de N264 bij Oeffelt. Doel is circa 21cm waterstandsverlaging waardoor het overstromingsgevaar wordt bestreden. Een goede inpassing in het Maasheggenlandschap is hierbij wel een voorwaarde.

Samenwerken in de verkenningsfase

In de verkenningsfase wordt gezocht naar kansrijke varianten die de ‘flessenhalsproblematiek’ kunnen oplossen. Die bijdragen aan de waterveiligheid en het (maasheggen) landschap versterken. Uiteindelijk wordt de beste variant geselecteerd. Het beoordelingskader bevat onder meer criteria voor de waterveiligheid, landschappelijke inpassing, maatschappelijk economische activiteiten en kosten.

Extra kansen voor regio

Het opheffen van de ‘flessenhals’ biedt ook kansen voor natuurontwikkeling en recreatie in het gebied. Zie ook: Extra Kansen

Intensief proces

Er komt een intensief proces met de omgeving waarin alle belangen aan bod komen, inclusief mogelijke alternatieve inrichtingsmogelijkheden.