Provinciale Retailadviescommissie brengt onafhankelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten over nieuwe ruimtelijke detailhandelsplannen. Dit kunnen plannen zijn van Brabantse gemeenten of inpassingsplannen van de provincie Noord-Brabant.

De commissie brengt gevraagd advies uit op aangeven van de Brabantse (sub)regio’s, gemeenten en de provincie. Het advies van de commissie ondersteunt de uitvoering van gemeentelijk of provinciaal beleid en de (boven-)regionale afstemming van de detailhandelsplannen. Ook mag de commissie ongevraagd advies uitbrengen. Dat zullen dan vooral project overschrijdende adviezen zijn.

De provincie wil met de Retailadviescommissie drie doelen bereiken:

  1. beter inzicht in de meerwaarde en impact van nieuwe winkelplannen op de (sub)regio;
  2. een betere kwaliteit van regionale afstemming tussen gemeenten;
  3. een detailhandelsstructuur die bijdraagt aan een vitaal woon- en leefklimaat voor Brabanders.