En dat begint met inzicht: hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Vandaar dat de provincie investeert in 1 vaste en 2 roulerende meetstations, in aanvulling op de 12 bestaande meetstations. Het extra vaste meetstation komt te staan in agrarisch gebied in Bernheze. De twee roulerende meetstations zullen de komende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit gaan meten. Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen hiervoor een suggestie doen. Deze samenwerking tussen Provincie, Rijk, gemeenten en inwoners zal zorgen voor meer inzicht in de luchtkwaliteit op verschillende plekken in Brabant.

Wat en waar meten de luchtmeetstations?

De vaste en mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

De gemeente Etten-Leur en de gemeente ’s-Hertogenbosch hadden de primeur voor een roulerend meetstation. In januari 2022 zijn hier de 2 mobiele luchtmeetstations geplaatst. In Etten-Leur vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk en in Rosmalen vlakbij de A59. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni 2022 nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend.

In de 1e week van juli 2022 gaan de 2 meetstations voor meetperiode 2 naar hun nieuwe locaties: het voormalig Landbouw Ontwikkelgebied Graspeel in de gemeente Maashorst en het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau. Graspeel is een voormalig landbouw Ontwikkelingsgebied en kenmerkt zich door intensieve veehouderijen. Baarle-Nassau kent ook diverse veehouderijen en heeft daarnaast te maken met de effecten voor de luchtkwaliteit vanuit België. Over beide gebieden zijn zorgen over de luchtkwaliteit. De roulerende meetstations blijven tenminste een half jaar op een locatie staan, maar als de resultaten daar aanleiding voor geven, kan dit verlengd worden. Het extra vaste meetpunt wordt door het RIVM geplaatst in hoogbelast agrarisch gebied in het noordoosten van Brabant. In de gemeente Bernheze is hiervoor een geschikte locatie gevonden. Dit meetpunt komt op het terrein van een particulier en wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant, Rijk en de gemeente. De plaatsing wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

Onderdeel van Het Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is in het leven geroepen om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen het Rijk, de provincies en een groot aantal gemeenten. Het streven is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Landelijk doen alle 12 provincies en 87 gemeenten mee. In Brabant zijn er 24 gemeenten aangesloten. Kijk of uw gemeente ook deelnemer is aan het Schone Lucht is Akkoord

Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan twee moties van de Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.