Hoe gaat de provincie om met bedrijven die tijdelijk, vanwege een overmacht situatie, in afwijking zijn van de geldende Wabo-vergunning?

Wij begrijpen dat zich in deze bijzondere tijden ook bijzondere situaties voor kunnen doen bij de bedrijven waarvoor wij bevoegd gezag zijn in het kader van de Wabo. Indien bedrijven met verzoeken komen die buiten de vergunning treden, of wij constateren onvolkomenheden, is onze insteek bedrijven hierbij met een positieve grondhouding te ondersteunen. Samen met het bedrijf bekijken wij de tijdelijke mogelijkheden. Mogelijk dat dit leidt tot een tijdelijke gedoogsituatie. Dit betreft echter maatwerk. Daarnaast zullen wij de afwijkingen/tijdelijke toestemming goed vastleggen, zodat we in een later stadium de afwijkende situatie ongedaan kunnen maken. Bij het bovenstaande houden wij uiteraard rekening met een milieuhygiënisch en in het kader van de veiligheid acceptabele situatie. Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met uw Omgevingsdienst. 

Gaat toezicht en handhaving van de provinciale taken door?

Wij blijven onze functie zo goed en zo veel mogelijk vervullen, net zoals de politie, de zorg, gemeenten en vele anderen. Vanzelfsprekend met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om medewerkers hun werk te kunnen laten continueren. De reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving gaan door maar wel in aangepaste vorm. Dit betekent zoveel als mogelijk op afstand, door bijvoorbeeld telefonische interviews, vragenlijsten, e-mail contacten met bedrijven, telefonisch overleg etc. Bij klachten, meldingen en ongewone voorvallen waar een bedreiging is voor de volksgezondheid of milieu, wordt altijd ter plaatse gekeken wat de situatie is. Hierbij worden uiteraard alle hygiëne-maatregelen zoals handen wassen, afstand houden (minimaal 1.5 meter) gehanteerd. Voor specifieke vragen voor uw eigen regio, verwijs ik u naar de websites van de Omgevingsdienst in uw regio:

Contact

Vergunningverlening, toezicht, handhaving