Is er een steunpakket beschikbaar? En vallen culturele ondernemers ook onder dat steunpakket­­?

De rijksoverheid heeft op 17 maart een pakket maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de corona crisis te verzachten waaronder voor ondernemers en zzp-ers. Deze maatregelen zijn ook voor culturele ondernemers en zzp-ers van toepassing. Via IPO participeren wij in een landelijke taskforce die onderzoekt of naast de generieke rijksmaatregelen meer ondersteuning nodig is voor de culturele sector. Hierbij stemmen wij eventuele aanvullende maatregelen in Brabantstad verband af.

Door sluiting van het museum zijn er liquiditeitsproblemen. Kan de provincie mij daarin tegemoetkomen?

De rijksoverheid heeft een pakket maatregelen aangekondigd. De provincie onderzoekt of aanvullende maatregelen nodig zijn. Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant inventariseren de impact van Corona en hebben daarvoor een Corona Impactloket ingericht. Musea kunnen de financiële impact daar melden. Als er meer duidelijkheid is over aanvullende maatregelen vanuit de provincie, wordt daarover gecommuniceerd aan de sector.

De geplande activiteiten waarvoor de provincie een subsidie heeft gegeven, worden uitgesteld. Wat betekent dit?

Door corona-maatregelen kunnen de subsidievoorwaarden voor gesubsidieerde activiteiten onder druk komen te staan. Gesubsidieerde activiteiten kunnen vertraagd zijn en uitstel nodig hebben of volledig geannuleerd worden. Wij zullen coulant met de subsidievoorwaarden omgaan waar het gevolgen van de coronamaatregelen betreft.
Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u wijzigingsverzoek bij ons indienen en vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteiten. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij zullen met voorrang op deze uitstelverzoeken reageren.

De activiteiten waarvoor de provincie een subsidie heeft gegeven, gaan niet door. Wat betekent dit?

In dat geval kunt u ons vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsverzoek. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.
Gaat het om een (meerjarige) exploitatiesubsidie? Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de exploitatie. 

Gaan plan- en gebiedsontwikkeling door?

De besluitvorming en vergunningverlening over de plannen die reeds ingediend zijn gaat door en wordt digitaal afgehandeld. Ook de ontwikkeling van nieuwe plannen en de vergunningverlening door gemeenten kan door gaan, maar de verwachting is dat de planontwikkeling vertraagd wordt doordat de communicatie lastiger wordt.

Worden de gevolgen van de coronacrisis voor de erfgoedsector op landelijk niveau geïnventariseerd?

Vorige week heeft het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten heeft Kunsten’92 gebruikt om de overheid te adviseren om specifieke maatregelen voor de erfgoedsector, die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. De resultaten hiervan zijn ook met de RCE en OCW gedeeld. In aanvulling op deze inventarisatie wordt binnen enkele dagen een enquête rondgestuurd om specifiek de financiële gevolgen in kaart te brengen. De eerste voorlopige resultaten van de eerste inventarisatie van vorige week zijn hier te lezen: https://www.fimnederland.nl/actualiteit/eerste-resultaten-inventarisatie-gevolgen-corona-crisis  

Waar kunnen monumenteneigenaren terecht voor meer informatie?

Dat kan bij de gemeente waarin het monument is gelegen in verband met handhaving, vergunningverlening en andere bouwtechnische vragen.

Voor eigenaren die een restauratiesubsidie van de provincie hebben ontvangen, nemen zij contact op met het subsidieloket op subsidie@brabant.nl of met mw Vughts op nvughts@brabant.nl.

Landelijk denkt het Nationaal Restauratiefonds denkt graag mee in oplossingen voor monumenteneigenaren die het op dit moment niet makkelijk hebben. Ze staan klaar om mogelijkheden te bespreken. Maar ook als eigenaren nu juist kansen zien om de plannen voor het monument verder te brengen, kan het restauratiefonds helpen.

Waar kunnen erfgoedorganisaties voor meer informatie terecht?

Voor Noord-Brabant is meer informatie beschikbaar bij Erfgoed Brabant. Deze richt, in samenwerking met Monumentenwacht en Monumentenhuis een Impactloket in. Er is al veel informatie over maatregelen, tips en advies op een rij gezet. Dit is te vinden via: https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/corona-impact-loket

Voor landelijke informatie kan men terecht bij de taskforce Coronacrisis van Kunsten'92. In aanvulling op het noodpakket van het Kabinet heeft Minister van Engelshoven ook extra steun toegezegd aan de culturele, creatieve en erfgoedsector. De minister heeft Kunsten '92 gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de gehele culturele sector te organiseren. Kunsten'92 werkt middels een compacte taskforce in overleg met OCW de uitvoering van de toegezegde ondersteuning verder uit.

Marlo Reeders, bestuurslid van Kunsten'92, heeft Martine van Lier, voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM - https://www.fimnederland.nl/), gevraagd om het Erfgoedplatform te leiden met betrekking tot de Coronacrisis. Op de website van FIM kunt u lid worden en een account aanmaken. Het Erfgoedplatform o.l.v. FIM inventariseert de sectorspecifieke problematiek van de sector erfgoed & monumenten en doet voorstellen voor ondersteuning. Vragen vanuit de erfgoedsector kunt u sturen naar erfgoed@kunsten92.nl; deze worden doorgestuurd naar de FIM.

Contact

Cultuur