Natuurbos

Natuurbos is een ogenschijnlijk natuurlijk bos, met de typische boomsamenstelling, structuur en biodiversiteit die bij het natuurbos hoort. Natuurbossen hebben geen houtproductie doelstelling. Ecologische doelen staan centraal. Er zijn verschillende typen natuurbossen die elk een andere soortensamenstelling hebben.

Productiebos

Bossen met productie zijn de bossen waar op grote schaal houtproductie plaatsvindt. Het gaat vaak om bossen met vrijwel alleen dennen of sparren in de boomlaag. Oude bomen ontbreken vaak. De biodiversiteit is meestal beperkt tot algemene soorten. De hoofdfunctie is echter de productie van hout en soms biomassa.

Voedselbos

Voedselbossen bestaan uit voedselgewassen zoals fruit- en notenbomen, bessenstruiken en kruiden. In feite is dit een productiebos waar de productie is gericht op vruchten en kruiden in plaats van hout.

Agroforestry

Agroforestry is een landbouwvorm waar bomen en houtige opstanden worden gecombineerd met eenjarige teelten of grasland. De verminderde productiviteit van eenjarige gewassen of gras wordt gecompenseerd door de opbrengsten van vruchten, hout en een verbeterde bodem- en waterhuishouding.

Landschapselementen

Landschapselementen zijn kleinschalige of lijnvormige houtige opstanden, zoals bomenlanen en heggen. Vaak zijn ze bepalend voor de structuur van het landschap. Ze hebben meestal cultuurhistorische waarde omdat ze traditioneel zijn aangelegd, bijvoorbeeld als afscheiding tussen landbouwpercelen. Veel landschapselementen hebben een belangrijke ecologische functie.

Contact Brabantse bomen

Soorten bos