Economische dragers

Een aantal producten en diensten van bos kan een bijdrage leveren aan een sluitende businesscase voor bosaanleg. Zo is het combineren van bos met een woonfunctie met afstand de meest kansrijke economische drager voor bosaanleg. Noord-Brabant staat voor een enorme woningbouwopgave. Een woning in een groene omgeving is aantrekkelijker en gezonder, en is doorgaans 5-10% meer waard dan een vergelijkbare woning in een versteende omgeving. 
Bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door het kopen van CO2-creditst. Met deze middelen kan bos aangelegd worden. Daarnaast kan hout uit Nederlandse bossen verwerkt worden in allerhande producten.

Voedselbossen

Voedselbossen kunnen een volwaardige bosfunctie vervullen die bijdraagt aan voedselproductie. De oogstkosten zijn relatief hoog, maar de lage beheerskosten maken deze bosvorm in bepaalde combinaties economisch rendabel.  
Bossen zijn voor velen een fijne recreatieomgeving. Door recreatieve functies te combineren met bos kan het ontwikkelen van bos economisch rendabel zijn. Te denken valt aan speel- en klimbossen of campings in bosrijke gebieden. 
Daarnaast zijn er nog verschillende andere combinaties mogelijk met bos. Te denken valt aan natuurbegraafplaatsen, waterberging en concepten als fytoremediatie en building with nature.

Subsidiemogelijkheden

  • Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Een brede doelgroep, zoals particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kan subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden.
  • Voor de aanleg van bos binnen het Natuurnetwerk Brabant zijn er subsidiemogelijkheden vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). De hoogte van de subsidie die het GOB voor aankoop van de gronden verstrekt, is afhankelijk van de ligging van de percelen. Daarnaast zijn er verschillende andere subsidiemogelijkheden waar initiatiefnemers gebruik van kunnen maken. 
  • Binnen de subsidieregeling Natuur van de provincie Noord-Brabant bieden verschillende paragrafen mogelijkheden voor de aanleg van bos. Paragraaf 2 is gericht op het subsidiëren van maatregelen en het inrichten van nieuwe natuur in en nabij Natura-2000 gebieden. Voor de aanleg of herstel van (cultuurhistorische) landschapselementen kan paragraaf 3 relevant zijn. En tot slot biedt paragraaf 17 mogelijkheden voor het subsidiëren van boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant. 
  • De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) is gericht op het behouden en versterken van landschap door boeren en burgers in het buitengebied. Per gemeente en/of waterschap zijn bepaalde mogelijkheden geformuleerd waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.  
  • Veel subsidieregelingen van de provincie zijn gericht op het planten van bomen in buitengebieden en natuurgebieden. Het Buurtfonds is hier een uitzondering op. Paragraaf 2 van dit fonds is speciaal opengesteld voor de ontwikkeling van kleine natuur en waterprojecten in een stedelijke omgeving. Zoekt u naar financieringsmogelijkheden voor het planten van bomen op een schoolplein? Dan kan paragraaf 3 van deze regeling interessant zijn. 

Contact Brabantse bomen

Financieringsmogelijkheden