De gemeente Etten-Leur wil dat er metingen plaatsvinden in een gebied waar mogelijk sprake is van een optelsom van stikstofdioxide vanuit verkeer (A58) als van industrie (Vosdonk). In ‘s-Hertogenbosch wil inwonerswerkgroep A59-Oost inzicht in de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk. Daarvoor wordt samengewerkt met HAS-studenten die de luchtkwaliteit in de woonwijken gaan onderzoeken.

Verbeteren luchtkwaliteit

De provincie gaat met de betrokkenen de precieze locatie bepalen. Vanaf begin januari starten de luchtmetingen. Die duren een half jaar, of langer als dat nodig is. Daarna gaan de meetstations naar 2 volgende locaties. Zo maken de meetstations een tour door heel Brabant. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Milieu: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. We zetten actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Dan is het belangrijk om objectief te kunnen meten waar de knelpunten zitten, maar ook welke maatregelen effect hebben.”

Vast meetstation in Noordoost-Brabant

Naast de 2 semi-mobiele meetstations komt er ook een extra vast meetstation in Noordoost-Brabant. Binnen het Schone Lucht Akkoord heeft de provincie samen met de regio en ministerie van I&W een afspraak gemaakt voor een extra meetstation. Deze wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de helft door de provincie. Voor Noordoost-Brabant is gekozen, omdat in de regio Den Bosch-Oss-Veghel geen meetstation staat. Het meetstation komt in landelijk gebied. In totaal heeft Brabant dan acht meetstations in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Met de extra meetstations geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan 2 moties van Provinciale Staten: de motie Gezonde Lucht en de motie Meer Meetpunten voor Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de 2 semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.

Criteria

De provincie heeft de binnengekomen aanvragen vergeleken en de volgende criteria gehanteerd:

  • Wat is de aanleiding om de metingen te doen?
  • Wat is het doel van de metingen?
  • In hoeverre zijn de aanleiding en het doel helder en onderscheidend ten opzichte van eerdere onderzoeken?
  • Om welke stoffen gaat het (indien bekend)?
  • Zijn er gevoelige bestemmingen (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven) in de buurt?
  • Om hoeveel blootgestelden gaat het?
  • Hoe hoog zijn de concentraties in het gebied (GCN/atlas leefomgeving)?
  • Hebben er al eerder onderzoeken plaatsgevonden?

Contact Brabant Doet Wat

Eerste semi-mobiele meetstations voor luchtkwaliteit in Etten-Leur en Den Bosch