Hiervoor stuurt het programma VTH een jaarlijkse opdracht uit aan de drie Brabantse Omgevingsdiensten Midden-en West-Brabant (OMWB), Brabant Noord (ODBN) en Zuidoost Brabant (ODZOB). Deze opdracht is een verlengstuk van de provinciale organisatie, voor de uitvoering van de provinciale wettelijke basis- en verzoektaken op het gebied van natuur, water, bodem en Omgevingsrecht. Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering en het sluiten van de beleidsontwikkelende (provincie) en beleidsuitvoerende (provincie) cyclus (BIG 8) zijn hierbij essentieel. Het doel is het beperken van de negatieve gevolgen van menselijk handelen op en het zoveel mogelijk beschermen van de fysieke leefomgeving. 

Rol provincie 

Het programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is één van de 4 realisatieprogramma’s van de provincie. Daarin wordt gewerkt aan zowel het mogelijk maken, als het waar maken van activiteiten die bijdragen aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. De uitvoering ligt bij de Omgevingsdiensten. 

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van dit project, eigenaar van de Omgevingsdiensten en de provincie maakt het beleid en voert het uit.

Resultaten

OG-ON-relatie op basis van gelijkwaardigheid (werken aan duurzame relatie), VTH-instrumentarium dat bijdraagt aan beleidsdoelen inhoudelijke programma’s en voldoet aan wet- en regelgeving. Met het VTH-instrumentarium worden we als provincie niet zo zeer zelf klimaatbestendiger, maar zorgen we dat Brabant als totaal klimaatbestendiger wordt.

Contact Brabant Doet Wat

Jaarlijkse VTH-opdracht inzetten van het VTH-instrumentarium