Gebied Leegveld

De intensiveringsopdracht omvatte de volgende taken:

  • De vergunningen van 112 energierelevante bedrijven en 62 EED plichtige bedrijven actualiseren op energievoorschriften.
  • Met 194 bedrijven energiegesprekken voeren en de in de vergunningen vereiste energiebesparingsplannen beoordelen.

Opmerking: Het bevoegd gezag voor het toezicht op de EED-plicht is sinds 1 juli 2019 van gemeenten en provincie verschoven naar het rijk. Dit betekent dat de EED-rapporten van deze bedrijven niet meer aan de omgevingsdiensten worden aangeleverd waardoor de verwachte besparingen uit deze rapporten nu niet meer bekend zijn. Opvallend is dat steeds meer bedrijven kiezen voor een alternatief keurmerk. Dit zijn op dit moment 22 bedrijven die niet onder de EED vallen. Omdat deze bedrijven geen energiebesparingsonderzoek hoeven uit te voeren is het besparingspotentieel van deze bedrijven niet altijd bekend. Het totale energiebesparingspotentieel is dus hoger dan in de overzichten aangegeven. 

Rol provincie

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag en opdrachtgever van de Omgevingsdiensten. Bovendien is de provincie ook eigenaar van de Omgevingsdiensten. Begin 2018 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de structurele uitbreiding van het VTH-budget met 100.000 euro voor intensivering van het toezicht op energie bij provinciale bedrijven. 

Resultaten

Alle provinciale vergunningen zijn inmiddels geactualiseerd op het onderdeel energie. Hierbij zijn aanvullende eisen gesteld in het kader van energiebesparing. Zo is in de aangepaste vergunning opgenomen dat bedrijven elke vier jaar een energiebesparingsonderzoek moeten uitvoeren en alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Als onderdeel van de opdracht ‘intensivering VTH Energie’ stellen de 3 Brabantse omgevingsdiensten periodiek een overzicht op van de tussenresultaten van de te realiseren energiebesparing. Het overzicht bevat het theoretisch besparingspotentieel dat gerealiseerd wordt indien de bedrijven alle energiebesparende maatregelen uitvoeren. Als we aannemen dat de besparingen van deze 90 bedrijven representatief zijn voor de andere (wat op dit moment niet bekend is), kunnen we een totale besparing verwachten in de orde van 214 * 959 GJ = 205.247 GJ.

Tot slot worden ook de beleidsregels die de provincie vaststelt onder andere met VTH gerealiseerd (net zo goed als subsidie dat als instrument wordt ingezet om beleid te realiseren). 

Op basis van de geactualiseerde vergunningen worden in totaal 214 rapporten verwacht.

Contact Brabant Doet Wat

Intensivering energiebesparing bij provinciale bedrijven