Staat je vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust via het contactformulier.

1. Wat is het gewenste doel van het BOF?

Het BOF wil het bedrijfsleven, burgers en overheden ondersteunen bij het opschalen van hun bestaande betekenisvolle initiatief om zo de maatschappelijke uitdagingen van Noord-Brabant op grotere schaal aan te pakken. In de eerste ronde van het BOF wordt gefocust op de sociale ondernemers. Het BOF betaalt uit als de maatschappelijke resultaten worden behaald en is daarom een financiële stimulans tot implementatie en opschaling van impact.

2. Hoeveel geld is er beschikbaar voor deze ronde?

Er is in deze eerste ronde € 1.000.000 beschikbaar voor circa 5 sociale ondernemingen.

3. In welke fase moet ik zijn als betekenisvol initiatief om mee te kunnen doen?

In de eerste ronde en leerfase ondersteunt het BOF sociaal ondernemingen die bijdragen aan de betekeniseconomie, actief zijn op de provinciale opgaven binnen de thema’s werkgelegenheid en participatie, en daarbij bijdragen aan de volgende doelen van de Sustainable Development Goals (SDG's):

• Positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden (SDG 3)
• Passend werk voor iedereen (SDG 8)
• Gelijke kansen (sociaal, economisch, politiek) (SDG 10)

Het gaat om een bestaande sociale onderneming die via opschaling van haar concept impact wil vergroten in de provincie Noord-Brabant. Het BOF ondersteunt ondernemingen waarvan de interventie bij voorkeur reeds 2 jaar loopt en financieel duurzaam is.

4. Hoe ziet de financiering eruit?

Het Brabant Outcomes Fund is een ‘outcome payer’, oftewel een fonds dat betaalt naar resultaat. Een investeerder neemt het risico te investeren in de plannen van een deelnemende onderneming en maakt afspraken met de ondernemer en BOF over de waarde van de te behalen resultaten. Indien een initiatief tot resultaatafspraken komt met de investeerder en het BOF, ontvangt de onderneming het benodigde groeikapitaal van de investeerder. Binnen 3 jaar dient de ondernemer de resultaten van de interventie te hebben behaald, waarop o.b.v. een onafhankelijke impactmeting het BOF de investeerder uitbetaalt (incl. rendement). Het kan zijn dat de investeerder - als risicospreiding en stimulans voor de ondernemer om de resultaten te bereiken - een klein percentage van het groeikapitaal uitkeert bij het behalen van de resultaten. Dit is onderdeel van het resultaatcontract en gaat in overleg met de ondernemer.

5. Waar moet mijn initiatief aan voldoen om in aanmerking te komen?

Aanmelden voor ronde 1 van het BOF is niet meer mogelijk. De eerder gehanteerde criteria vind je onder Over BOF.

6. Kan het zijn dat er géén resultaatcontracten worden afgesloten?

Ja, dat zou kunnen. Of er uiteindelijk een deal wordt gesloten, hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de initiatieven, de hoeveelheid geïnteresseerde ondernemers, etc. Juist daarom wordt gestart met Ronde 1 als leerfase. We laten ons niet tegenhouden door de complexiteit, samen met experts uit de markt zetten we alles op alles om van de leerfase een succes te maken waarbij we uiteindelijk circa 5 resultaatcontracten afsluiten. 

7. Welke investeerders zijn betrokken?

De investeerders waar het BOF in de eerste ronde mee samenwerkt zijn Rabobank Foundation, Stichting DOEN, OranjeFonds en Start Foundation.

8. Hoe wordt het resultaat gemeten?

De geselecteerde onderneming geeft aan welke maatschappelijke resultaten zij beogen. Er worden vooraf afspraken gemaakt over de meetmethodiek. Hiervoor wordt een meetplan gemaakt, onder begeleiding van experts. Een onafhankelijk bureau meet de resultaten. Zij rapporteren aan de provincie en de provincie betaalt op basis daarvan de investeerder(s) uit.

9. Wat heeft de Brabantse burger aan het BOF?

Hoewel het goed gaat met Brabant, profiteert niet iedereen daarvan. Zo is 43% van de bevolking in Brabant niet veerkrachtig, heeft 10% van de laagopgeleiden geen baan en is er een steeds groter wordende groep eenzame ouderen. Dat moet anders. Belangrijk hierbij is dat de overheid (zoals de provincie) samenwerkt met de samenleving bij het oplossen van deze urgente maatschappelijke vraagstukken. Met het BOF wordt daarom een publiek/private financieringsmethodiek getest waarbij gefocust wordt op werkwijzen met resultaten waar Brabanders direct wat aan hebben.

10. Wat is er zo bijzonder aan het BOF?

Het BOF laat het aan ondernemingen en burgers over om met oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Door samen te werken met (private) investeerders kan het fonds uitbetalen als de oplossing ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Zo betaalt de provincie voor behaalde resultaten voor Brabanders.

11. Is er al ervaring met Outcomes Funds?

Resultaatfinanciering is gebaseerd op het financieringsmodel van de social impact bonds (SIB's). Een Outcomes Fund zorgt ervoor dat meerdere SIB’s onder dezelfde paraplu kunnen worden afgesloten. In andere landen (Engeland, Portugal, India, Australië) wordt ook met dergelijke fondsen geëxperimenteerd. Bij de social impact bonds (die met name op lokale schaal gesloten worden) en de Outcomesfunds in de UK (die vanuit de landelijke overheid zijn opgezet) worden enkele knelpunten gesignaleerd die juist vanuit regionale schaal ondervangen kunnen worden. De lokale schaal is te klein waardoor trajecten tijds- en kostenintensief zijn; de landelijke schaal is te groot en daardoor weinig wendbaar en responsief. Ook het feit dat de provincie op een aantal thema’s geen wettelijke taak heeft, helpt juist om meer innovatief en buiten bestaande systemen te kunnen experimenteren.

12. Hoe bepalen we de prijs van maatschappelijk resultaat?

Via de business case van de geselecteerde onderneming wordt de prijs van het voorgestelde maatschappelijke resultaat bepaald. Omdat uit meerdere aanmeldingen de best passende initiatieven worden geselecteerd, kan de provincie de aanbieder met de beste verhouding tussen resultaat en gevraagde investering, kiezen. Maar let wel: het gaat hierbij dus niet alleen om financieel resultaat (bijv. bezuinigingen), maar juist ook om ‘zachtere’ resultaten als: mensen voelen zich gelukkiger, meer verbonden met de mensen uit de buurt, trotser op wie ze zijn, etc.

 

Contact

Vraag & antwoord