Staat je vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust via het contactformulier.

Algemeen

1. Wat is het doel van het Brabant Outcomes Fund?

Het Brabant Outcomes Fund wil het bedrijfsleven, burgers en overheden ondersteunen bij het opschalen van hun bestaande betekenisvolle initiatief om zo de maatschappelijke uitdagingen van Noord-Brabant op grotere schaal aan te pakken. In de eerste expeditie wordt gefocust op positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden, passend werk voor iedereen en gelijke kansen: sociaal, economisch, politiek. In de tweede expeditie worden nieuwe thema’s verkend, waaronder Energiearmoede, Circulair Ondernemen en Vernieuwende (Kleinschalige) Wooninitiatieven. Het Brabant Outcomes Fund betaalt uit als de maatschappelijke resultaten worden behaald en is daarom een financiële stimulans tot implementatie en opschaling van impact.

2. Wat heeft de Brabantse burger aan het Brabant Outcomes Fund?

Het Brabant Outcomes Fund streeft naar een open, inclusieve en groene samenleving voor de Brabanders. De provincie werkt samen met bedrijven in de regio aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met het Brabant Outcomes Fund wordt een publiek/private financieringsmethodiek getest waarbij gefocust wordt op werkwijzen met resultaten waar Brabanders direct wat aan hebben.

3. Wat is er zo bijzonder aan het Brabant Outcomes Fund?

Het Brabant Outcomes Fund laat het aan ondernemingen en burgers over om met oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Door samen te werken met (private) investeerders kan het fonds uitbetalen als de oplossing ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Zo betaalt de provincie voor behaalde resultaten voor Brabanders.

4. Is er al ervaring met Outcomes Funds?

Resultaatfinanciering is gebaseerd op het financieringsmodel van de social impact bonds (SIB's). Een Outcomes Fund zorgt ervoor dat meerdere SIB’s onder dezelfde paraplu kunnen worden afgesloten. In andere landen (Engeland, Portugal, India, Australië) wordt ook met dergelijke fondsen geëxperimenteerd. Bij de social impact bonds (die met name op lokale schaal gesloten worden) en de Outcomes Funds in de UK (die vanuit de landelijke overheid zijn opgezet) worden enkele knelpunten gesignaleerd die juist vanuit regionale schaal ondervangen kunnen worden. De lokale schaal is te klein waardoor trajecten tijds- en kostenintensief zijn; de landelijke schaal is te groot en daardoor weinig wendbaar en responsief. Ook het feit dat de provincie op een aantal thema’s geen wettelijke taak heeft, helpt juist om meer innovatief en buiten bestaande systemen te kunnen experimenteren.

5. Is het Brabant Outcomes Fund een kopie van eerdere Outcomes Funds?

Nee. Zo focust het Brabant Outcomes Fund zich op de regio, terwijl een lokale of juist landelijke focus gebruikelijk was. Bovendien wordt er geëxperimenteerd met financiële waardering van maatschappelijke impact (sociaal, ecologisch), naast waardering voor economische resultaten (besparingen). Dat heeft als voordeel dat de maatschappelijke waarde die de ondernemer creëert, meeweegt in de hoogte van de financiële beloning. Ook uniek is dat de doelgroep een stem krijgt in het bepalen van de waarde van het resultaat. Zij beleven de interventie immers écht. Tot slot is het BOF niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, maar op initiatieven met een bewezen effectieve interventie die aan opschaling toe zijn.

Expeditie 2019

6. Is de eerste expeditie van het Brabant Outcomes Fund helemaal afgerond?

Nee, de eerste expeditie is nog in volle gang. De contracten zijn vlak voor de zomer van 2019 ondertekend en sindsdien loopt de executiefase. Deze duurt in totaal 3 jaar, tot eind 2022. Nog aanmelden of meedoen met de editie van 2019 is niet meer mogelijk.

7. Was de eerste expeditie van het Brabant Outcomes Fund geslaagd?

We zijn trots op de eerste resultaten. We sloten vier contracten met vier bijzondere ondernemers, die zich inzetten voor het mooier maken van Brabant en het leven van de Brabanders. Het proces bracht bovendien veel kennis over het waarderen van waarde, hoe je dat omzet in outcome payments en hoe je die afspraken uitwerkt in contracten. We blijven de ondernemers volgen en zullen updates blijven geven over de resultaten die de komende jaren door hen behaald worden.

8. Wat waren de belangrijkste lessen van de eerste expeditie?

‘Leren door te doen’ stond centraal in het traject. De geleerde lessen zijn bovendien geborgd en gedeeld in een digitaal magazine. De geleerde lessen zijn te vinden in de online publicatie.

9. Hoeveel geld was er beschikbaar voor de eerste expeditie?

Er is in deze eerste ronde € 1.000.000 beschikbaar voor circa 5 sociale ondernemingen.

10. In welke fase moesten initiatieven zijn voor de eerste expeditie?

In de eerste ronde en leerfase ondersteunt het BOF sociaal ondernemingen die bijdragen aan de betekeniseconomie, actief zijn op de provinciale opgaven binnen de thema’s werkgelegenheid en participatie, en daarbij bijdragen aan de volgende doelen van de Sustainable Development Goals (SDG's):

  • Positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden (SDG 3)
  • Passend werk voor iedereen (SDG 8)
  • Gelijke kansen (sociaal, economisch, politiek) (SDG 10)

Het gaat om een bestaande sociale onderneming die via opschaling van haar concept impact wil vergroten in de provincie Noord-Brabant. Het BOF ondersteunt ondernemingen waarvan de interventie bij voorkeur reeds 2 jaar loopt en financieel duurzaam is.

11. Hoe zag de financiering van expeditie 2019 eruit?

Het Brabant Outcomes Fund is een financieringsmethodiek waarbij de provincie nauw samenwerkt met ondernemers en private financiers. Tijdens de eerste expeditie werkt het als volgt: Een investeerder neemt het risico te investeren in de plannen van een deelnemende onderneming en maakt afspraken met de ondernemer en de provincie over de waarde van de te behalen resultaten. Indien een initiatief tot resultaatafspraken komt met de investeerder en de provincie, ontvangt de onderneming het benodigde groeikapitaal van de investeerder. Binnen 3 jaar dient de ondernemer de resultaten van de interventie te hebben behaald, waarop o.b.v. een onafhankelijke impactmeting de provincie (als outcome payer) de investeerder uitbetaalt (incl. rendement). Het kan zijn dat de investeerder - als risicospreiding en stimulans voor de ondernemer om de resultaten te bereiken - een klein percentage van het groeikapitaal uitkeert bij het behalen van de resultaten. Dit is onderdeel van het resultaatcontract en gaat in overleg met de ondernemer.

12. Had het zo kunnen zijn dat er géén resultaatcontracten werden afgesloten?

Ja, dat had gekund. Of er uiteindelijk een deal werd gesloten, hing af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de initiatieven, de hoeveelheid geïnteresseerde ondernemers, etc. Juist daarom werd gestart met Ronde 1 als leerfase. We lieten ons niet tegenhouden door de complexiteit, samen met experts uit de markt hebben we alles op alles gezet om van de leerfase een succes te maken waarbij we uiteindelijk 4 resultaatcontracten hebben afgesloten.

13. Welke investeerders zijn betrokken bij expeditie 2019?

De investeerders waar het BOF in de eerste ronde mee samenwerkt zijn Rabobank Foundation, Stichting DOEN, OranjeFonds en Start Foundation.

14. Hoe bepaalden we de prijs van maatschappelijk resultaat in expeditie 2019?

Een belangrijk onderdeel van het businessplan was het waarderen van resultaten: welke sociale en ecologische waarde creëert de opschaling? Wat is de objectieve en subjectieve waarde van de opschaling? En hoe vertalen we deze waarde vervolgens naar een financiële waardering voor de investeerders én voor de outcome payers?

De geselecteerde onderneming gaf aan welke maatschappelijke resultaten zij beoogden. Er werden vooraf afspraken gemaakt over de meetmethodiek. Hiervoor werd een meetplan gemaakt, onder begeleiding van experts.

Bijzonder aan het proces was dat de doelgroepen (of rightsholders) werden betrokken bij het bepalen van de waarde. Zo werd bijvoorbeeld in het geval van Refugee Team een groep bij elkaar geroepen die al eerder door de ondernemer werd begeleid. Aan deze groep werd gevraagd wat de geboden ondersteuning waard was voor hen. Op onderdelen subjectief, maar waar mogelijk is deze waardering ook meegenomen in de contracten.

Expeditie 2020

15. Is er al groen licht voor een tweede expeditie? Wanneer verwachten jullie meer duidelijkheid?

De provincie Noord-Brabant is voornemens om het Brabant Outcomes Fund door te ontwikkelen. In de eerste helft van 2020 worden de mogelijkheden daartoe verkend. Samen met collega’s van verschillende provinciale programma’s en partners van buiten de organisatie wordt momenteel bekeken welke thema’s geschikt zijn voor een vervolg. We hopen voor de zomer duidelijkheid te hebben en de volgende uitvraag te lanceren.

16. Is er al meer bekend over mogelijke nieuwe thema’s van de tweede expeditie?

De thema’s die momenteel verkend worden zijn onder andere Energiearmoede, Circulair Ondernemen en Vernieuwende (Kleinschalige) Wooninitiatieven. Op deze pagina is meer informatie over de thema’s te vinden.

17. Waar moeten ondernemers die willen deelnemen aan een tweede expeditie aan voldoen?

Dat is nog niet bekend, omdat het erg afhankelijk is van de thema’s die gekozen worden. Het is dus niet zo dat dezelfde thema’s gelden als in de expeditie van 2019. In ieder geval zal het creëren van positieve impact op de thema’s centraal staan, plus het meetbaar maken daarvan.

18. Kan ik me nu alvast opgeven voor een tweede expeditie, ondanks dat het nog niet bekend is of deze er wel gaat komen?

Nee, we staan op dit moment helaas niet open voor aanmeldingen.

19. Zijn er vergelijkbare initiatieven waar ik nu al bij terecht kan?

Er zijn zeker initiatieven waar je nu al terecht kunt. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de website van Stérk.Brabant.

20. Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Houd deze website in de gaten of volg ons op LinkedIn. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor de nieuwsbrief van het Brabant Outcomes Fund. Wil je deze ontvangen, stuur dan een mailtje naar bof@brabant.nl.

Contact

Vraag & antwoord