Het wegnemen van barrières die ondernemers verhinderen om hun maatschappelijke impact te vergroten, zou in de 2020-editie opnieuw het uitgangspunt zijn. Het Brabant Outcomes Fund blijft inzetten op waardering van meervoudige waarde, ontkokering en toegang tot groeikapitaal. Momenteel wordt bekeken of het Brabant Outcomes Fund relevant is binnen onderstaande 3 thema’s. 

Thema 1: Energiearmoede

Hoe neem je huishoudens met een smalle beurs mee in de energietransitie? Dat is de vraag die bij energiearmoede centraal staat. Om een grootschaligere aanpak met impact op het vraagstuk van energiearmoede in Brabant mogelijk te maken is een bundeling van krachten, initiatieven en netwerken vanuit een sociaal innovatieve aanpak nodig. Financiering is een belangrijk vraagstuk in de opgave van een sociaal inclusieve energietransitie.

Thema 2: Circulair Ondernemen

Een groeiende groep ondernemers is innovatief in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zo worden kapotte computers weer opgeknapt door mensen die moeilijk passend werk vinden. En maken eenzame jongeren skateboards van plastic afval. Deze ondernemers dragen hun steentje bij aan een economie die steeds meer circulair wordt.

Thema 3: Vernieuwende (kleinschalige) wooninitiatieven

Brabant kent steeds meer kleinschalige, collectieve wooninitiatieven waar bewoners samen wonen, leven, werken en zorgen. Dit soort initiatieven genereren brede maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld rond zorg, natuurbehoud, leegstand of een combinatie van deze of meer publieke waarden.

Vervolg

Zodra bekend wordt of het Brabant Outcomes Fund met een nieuwe expeditie start, wordt dat aangekondigd op deze pagina en op social media. Bent u ondernemer, investeerder of expert en hebt u mogelijk interesse? Houd deze pagina dan in de gaten.