<

Ongeveer 151 resultaten met de zoekterm(en): Eherkenning.

Sorteren op
 1. Economie, kennis en talentontwikkeling - Innovatie bestaande MKB-ondernemingen, subsidie

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door MKB-ondernemingen (die op het moment van indiening van de aanvraag ten minste drie jaar als MKB-onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) voor projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Van belang hierbij is dat in de aanvraag onder meer de onderstaande aspecten worden beschreven: Een duidelijk onderbouwde en onderscheidende innovatie, zijnde "een technologisch nieuw product, nieuwe dienst of nieuw productieproces, of een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, bestaande dienst of bestaand productieproces", en; Een goed onderbouwd economisch perspectief. Denkt u dat uw aanvraag past binnen deze subsidie? Dan verzoeken wij u uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat de aanvraag bij indiening compleet is.  Gebruik bij voorkeur de beschikbare formats van een projectplan en van de bijbehorende begroting. Wij adviseren u om voorafgaand aan indiening van de aanvraag contact op te nemen met de voor u relevante regio. Zij kunnen u (kosteloos) van inhoudelijk advies voorzien op uw projectplan en aanvraag. Voor contactgegevens, ga naar: Contact. Deze paragraaf (§2) en §3 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

  Bron: Brabant.nl
 2. Hedendaagse cultuur - Professionele kunsten 2025-2028, subsidie

  Brabantse instellingen die zich richten op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten kunnen in aanmerking komen voor een vierjarige exploitatiesubsidie van de provincie. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van vier verdeelcriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur professionele kunsten 2025-2028. Deze zijn de artistiek inhoudelijke kwaliteit, de zakelijke kwaliteit, de publiekswerking en een evenwichtige culturele infrastructuur. Wij merken dat twee modellen in de aanvraag vragen oproepen en op sommige onderdelen de vragen wat onduidelijk zijn gesteld of toegelicht. Het betreft de modellen: · Model activiteitenplan · Model financiële en kwantitatieve gegevens Ter verduidelijking: U dient de kwantitatieve gegevens in te vullen in het model financieel en kwantitatieve gegevens. We hebben de modellen hier inmiddels op aangepast. Alle drie de onderdelen van het model financiële en kwantitatieve gegevens mogen apart maar ook samengevoegd worden aangeleverd. Let wel goed op de vormvereisten voor de toelichting op de begroting. Voor de begroting kunt u zelf een excelformat opstellen, maar let er wel op dat de door ons genoemde onderdelen hierin terugkomen. Wij begrijpen dat het heel lastig is om de gevraagde gegevens in deze twee modellen in te vullen. Toch willen wij met klem vragen om deze modellen zo goed als mogelijk in te vullen. Daar waar vragen bijvoorbeeld niet beantwoord kunnen worden graag toelichten waarom deze vraag niet beantwoord kan worden in plaats van deze vraag over te slaan of niet van toepassing te vermelden. U heeft te maken met een tender. Na sluitingstijd van 21 februari 2024 kunnen wij geen ontbrekende gegevens meer opvragen of verwerken.

  Bron: Brabant.nl
 3. Stimuleringsregeling landschap, subsidie

  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

  Bron: Brabant.nl
 4. Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

  Zonder vergunning mag u geen activiteiten uitvoeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied.  Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd De resultaten van de natuurdoelanalyses laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden of een beperkte, tijdelijke toename hebben kunnen in sommige gevallen wel worden uitgevoerd.    Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u in: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant Meer informatie over tijdelijke activiteiten met een beperkte toename vindt u in:  https://aanpakstikstofbrabant.nl/actueel/Nieuws/2618738.aspx

  Bron: Brabant.nl
 5. Economie, kennis en talentontwikkeling - Innovatieve startups, subsidie

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door startup MKB-ondernemingen (die op het moment van indiening van de aanvraag minder dan drie jaar als MKB-onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Van belang hierbij is dat in de aanvraag onder meer de onderstaande aspecten worden beschreven: Een duidelijk onderbouwde en onderscheidende innovatie, zijnde "een technologisch nieuw product, nieuwe dienst of nieuw productieproces of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, dienst of productieproces"; Levensfase 1 Customer Discovery volgens het Levensfase model startup; De juiste specifieke doelgroep, namelijk de earlyvangelist, zijnde "persoon die een product of dienst zal afnemen waarvan de kwaliteit of meerwaarde nog niet is bewezen in de markt"; Een specifiek probleem dat de earlyvangelist ervaart, en; Een goed onderbouwd economisch perspectief. Denkt u dat uw aanvraag past binnen deze subsidie? Dan verzoeken wij u uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat de aanvraag bij indiening compleet is. Gebruik bij voorkeur het beschikbare format van een projectplan. Wij adviseren u om voorafgaand aan indiening van de aanvraag contact op te nemen met de voor u relevante regio. Zij kunnen u (kosteloos) van inhoudelijk advies voorzien op uw projectplan en aanvraag. Voor contactgegevens, ga naar: Contact. Let op In artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten, staat een fout: er staat "kosten van een technische haalbaarheidssubsidie", maar dat moet zijn haalbaarheidsstudie. Deze paragraaf (§3) en §2 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

  Bron: Brabant.nl