1 STATENDAG 7 JULI 2017

2 09:00 UUR - 10:00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

2.1 Beoogde verbeterslagen in de bestuursrapportage 2017

Bijlagen

2.2 Verkennen mogelijkheden burgerbegroting

Bijlagen

2.3 Agenda vergadering Platform Planning & Control 7 juli 2017

3 09:00 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:05 UUR - 11.05 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

4.1 Agenda woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën op statendag 7 juli 2017

5 10:05 UUR - 11:35 UUR THEMABIJEENKOMST MOBILITEIT

Bijlagen

5.1 Toekomst mobiliteit

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een themabijeenkomst over Toekomst mobiliteit ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 7 april 2017

5.3 Programma Themabijeenkomst Mobiliteit 7 juli 2017

6 11:40 UUR - 12:40 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

6.1 Agenda incl. stukken vergadering Platform Internationalisering 7 juli 2017

7 11:10 UUR - 12:30 UUR INSPREKERS

8 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 7 juli 2017 `Niet van 't padje af voor speed-pedelec` door Statenfractie van D66, CDA, SP en VVD (UNANIEM AANGENOMEN)

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 127KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 50KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `Transitie versnelling veehouderij` 1,21MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/17 : Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 12,44MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/17 : Nota van Inspraak 484KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 39/17 : Nota van wijzigingen 76KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 39/17 : Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte, zoals die luidt nadat de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ is vastgesteld (wijzigingen zijn met markering aangegeven: geel zijn wijzigingen die ook in ontwerp in procedure zijn gebracht, blauw betreft wijzigingen vanwege de inspraak en ambtshalve wijzigingen) 17,72MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `IJkpunten derde tranche investeringsstrategie` 40KB
 9. Amendement A2 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Veehouderijen met een beter leven keurmerk zijn uitgezonderd van de verplichting tot stalderen`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 87KB
 10. Amendement A3 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Veehouderijen die biologisch produceren volgens Bijlage 2 noot 2 zijn uitgezonderd van de verplichting tot stalderen`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 79KB
 11. Amendement A8 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `dragen GS op om met een voorstel te komen om intern salderen als mogelijkheid op te nemen in de verordening`, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN, ZIE MOTIE M22) 90KB
 12. Amendement A9 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `4: Het aanvoeren van mest met pijpleidingen vanaf de locatie waar de mest wordt geproduceerd komt te vervallen als voorwaarde waarop het bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, kan voorzien in de vestiging van mestbewerking of een toename van de gebruiksoppervlakte van bebouwing voor mestbewerking`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 79KB
 13. Amendement A9a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `4: In artikel 7.11, lid 2, voorwaarde onder a, aanvoer mest via pijpleidingen, niet vast te stellen`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 83KB
 14. Amendement A9b Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `In artikel 7.11, lid 2, voorwaarde onder a, aanvoer mest via pijpleidingen, niet vast te stellen`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 76KB
 15. Amendement A10 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Mest mag ook worden verwerkt door loonwerkers`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 75KB
 16. Amendement A11 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Tijdelijk moratorium geitenhouderij`, ingediend door D66, SP, PvdA, VVD, GroenLinks, LokaalBrabant, 50Plus en PvdD (INGETROKKEN) 139KB
 17. Amendement A11a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Tijdelijk moratorium geitenhouderij`, ingediend door D66, SP, PvdA, VVD, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50Plus en PvdD (UNANIEM AANGENOMEN) 171KB
 18. Amendement A12 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Verhoog het mestverwerkingsplafond`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 162KB
 19. Amendement A12a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Verhoog het mestverwerkingsplafond`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 115KB
 20. Amendement A13 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Rust in de groenblauwe mantel`, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 158KB
 21. Amendement A14 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: Rust in het gemengd landelijk gebied`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77KB
 22. Amendement A15 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: Rust in het Natuurnetwerk Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 66KB
 23. Amendement A16 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17: `Veehouderijen met gecertificeerde bedrijfssystemen voor biologische veehouderijen of dierenwelzijn`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 105KB
 24. Motie M4 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Ontzien uitzitters` ingediend door CDA, LokaalBrabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 95KB
 25. Motie M9 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Geen risico`s met de volksgezondheid`, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 136KB
 26. Motie M9a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Geen risico`s met de volksgezondheid`, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 122KB
 27. Motie M12 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `SKAL-dering`, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 83KB
 28. Motie M13 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Megastallen Nee` ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 149KB
 29. Motie M15 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Ruimte voor biologische landbouw` ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 134KB
 30. Motie M16 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 39/17 `Promotie voor biologische producten` ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 73KB
 31. Vastgesteld besluit 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 50KB

8.3.2 Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 87KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 53KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/17 : Notitie Versnelling transitie veehouderij. 1,21MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 105KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 66KB
 6. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij 286KB
 7. Bijlage 1 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effect op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri & Food) 20,67MB
 8. Bijlage 2 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons) 37,15MB
 9. Bijlage 3 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Botsproef (CLM/DLV) 7,25MB
 10. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij 53KB
 11. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij betreft aantal ingediende vergunningaanvragen in West-Brabant 301KB
 12. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over enkele aanpassingen in bijlage 2 van Verordening Natuurbescherming 49KB
 13. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Versnelling Transitie Veehouderij: Stroomschema aanpassing stalsysteem 960KB
 14. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: jongvee 41KB
 15. Bijlage 1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: jongvee 3,35MB
 16. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Versnelling transitie veehouderij: reactie op rapport `Ammoniak in Nederland` 39KB
 17. Bijlage 1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Versnelling transitie veehouderij: reactie op rapport `Ammoniak in Nederland` 113KB
 18. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: verwachte effecten voorgestelde maatregelenpakket op de omvang en structuur veehouderij en op natuur. 55KB
 19. Bijlage 1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: verwachte effecten voorgestelde maatregelenpakket op de omvang en structuur veehouderij en op natuur. 1,15MB
 20. Bijlage 2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: verwachte effecten voorgestelde maatregelenpakket op de omvang en structuur veehouderij en op natuur. 1,78MB
 21. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over IPO reactie op interimwet veedichte gebieden 14,41MB
 22. Amendement A1 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: Steun de ondernemers die op koers zijn, ingediend door VVD 105KB
 23. Amendement A1 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: Steun de ondernemers die op koers zijn, ingediend door VVD (AANGENOMEN) 105KB
 24. Amendement A4 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `Voor Veehouderijen met een Beter Leven keurmerk zal de genoemde aanpassing van verouderde stalsystemen niet in 2022 doorgang vinden, maar zoals initieel afgesproken in 2028`, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 123KB
 25. Amendement A1 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: Steun de ondernemers die op koers zijn, ingediend door VVD en D66 (AANGENOMEN) 105KB
 26. Amendement A4a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `Voor Veehouderijen met een Beter Leven keurmerk zal de genoemde aanpassing van verouderde stalsystemen niet in 2022 doorgang vinden, maar zoals initieel afgesproken in 2028`, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 114KB
 27. Amendement A5 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `Voor de biologische landbouwsector zal de genoemde aanpassing van verouderde stalsystemen niet in 2022 doorgang vinden, maar zoals initieel afgesproken in 2028`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 110KB
 28. Amendement A5a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `Voor de biologische landbouwsector zal de genoemde aanpassing van verouderde stalsystemen niet in 2022 doorgang vinden, maar zoals initieel afgesproken in 2028`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 89KB
 29. Amendement A6 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `in het nieuwe lid 3 van artikel 1.4 het jaartal 2022 te vervangen door het jaartal 2024`, ingediend door CDA (VERWORPEN) 102KB
 30. Amendement A7 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: `in het nieuwe lid 3 van artikel 1.4 het jaartal 2022 te vervangen door het jaartal 2028`, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 76KB
 31. Motie M2 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Uitvoeringsprogramma transitie landbouw / flankerend beleid ingediend door VVD (AANGENOMEN) 118KB
 32. Motie M3 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Los het probleem op waar het zit` ingediend door CDA (VERWORPEN) 126KB
 33. Motie M5 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Meten is weten-2` ingediend door CDA, LokaalBrabant en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 136KB
 34. Motie M6 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Geef agrarische sector de kans met een alternatief te komen` ingediend door CDA (VERWORPEN) 151KB
 35. Motie M7 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Voorkom aanbiedersmonopolie` ingediend door CDA (VERWORPEN) 86KB
 36. Motie M8 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Warm saneren hotspotgebieden` ingediend door CDA (VERWORPEN) 99KB
 37. Motie M10 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Adem voor de Brabantse natuur`, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 140KB
 38. Motie M11 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Promoot de Potstal`, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 132KB
 39. Motie M14 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Rustig slapen zonder waterbed`ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 147KB
 40. Motie M17 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Stop de stalbranden` ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 82KB
 41. Motie M17a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Stop de stalbranden` ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV (AANGEHOUDEN) 87KB
 42. Motie M18 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Moreel appel op retailsector om de verduurzaming van de agragrische sector te ondersteunen` ingediend door ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 115KB
 43. Motie M19 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Innovatieve maatregelen om veehouderij om lange termijn te verduurzamen` ingediend door Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 114KB
 44. Motie M19a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Innovatieve maatregelen om veehouderij om lange termijn te verduurzamen` ingediend door Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 108KB
 45. Motie M20 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Boeren Actief ondersteun nieuwe manier van werken, ingediend door Lokaal Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 84KB
 46. Motie M21 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Motie van afkeuring`, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 106KB
 47. Motie M21a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Motie van afkeuring`, ingediend door CDA, 50PLUS, PVV, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 113KB
 48. Motie M22 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Salderen`, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 161KB
 49. Vastgesteld besluit 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - versnelling transitie veehouderij 53KB

8.3.3 Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

8.3.4 Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020 - begrotingswijziging

8.3.5 Statenvoorstel 43/17 Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 48/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 19 mei 2017

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 7 juli 2017