Dagindeling 1 februari 2019

Bekijk de dagindeling met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Thema Natuur en Milieu

Eindrapportage Landschappen van Allure (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden geïnformeerd over de eindbeoordeling van het investeringsprogramma “Landschappen van Allure”.

Thema Ruimte

Rondetafelgesprek vitaliteit vakantieparken (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst gaan de Statenleden in gesprek met belanghebbenden om informatie op te halen die kan dienen als input voor het nieuwe bestuursakkoord.

Thema Economie en Internationalisering

Duurzame economie (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst worden Statenleden geïnformeerd over de Barometer Brabantse Concurrentiekracht. Daarna debatteren de fracties over de keuzes die gemaakt kunnen worden om te komen tot een duurzame en sterke economie.

Thema Natuur en Milieu

VTH-beleid en VTH-opdracht (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden, aan de hand van de opdracht aan de omgevingsdiensten, geïnformeerd over de sturingsmogelijkheden die PS hebben op de inhoud van deze VTH-opdracht.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021
  • Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel
  • Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de agenda en de stukken.