Op de agenda van de Statendag van 17 november staan de volgende bijeenkomsten:

Themabijeenkomst Economie en Internationalisering: informerend en oordeelsvormend
Instrumentarium MKB ondersteuning inclusief valorisatiefonds en innovatiefonds
Deze themabijeenkomst bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte worden de Staten geïnformeerd over het instrumentarium gericht op het innovatieve MKB. In het tweede gedeelte gaan de woordvoerders met gedeputeerde Pauli en elkaar in debat over het Statenvoorstel tot oprichting van een valorisatiefonds. In het laatste gedeelte gaan zij met elkaar in debat over de Statenmededeling evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent.

Themabijeenkomst Natuur en Millieu: oordeelsvormend
Actualisatie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) en opdracht Groen Ontwikkelbedrijf Brabant (GOB)
Tijdens deze bijeenkomst gaan de woordvoerders natuur en milieu met gedeputeerde Van den Hout en met elkaar in debat over de gewenste beleidsaanpassingen van BrUG en wordt er gedebatteerd over de aangepaste businesscase van het GOB.

Thema Economie en Internationalisering: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema economie en internationalisering en gedeputeerde Pauli komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering
Om 13:15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de logistics community Brabant, de heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant, de 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 en een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de dagindeling
Beijk de stukken