Laatste Statendag van 2017

Op de agenda van de laatste Statendag van dit jaar staan de volgende themabijeenkomsten:

Themabijeenkomst Economie en Internationalisering: Oordeelsvormend Evaluatie Innovatiefonds De woordvoerders van Provinciale Staten gaan met Gedeputeerde Pauli en met elkaar in debat over de Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent en het rapport van KplusV over evaluatie 2013-2016 van de Noord-Brabantse fondsen, voor wat betreft het Innovatiefonds.

Themabijeenkomst Natuur en Milieu: informerend VTH-beleid Tijdens deze bijeenkomst wordt een ambtelijke toelichting gegeven op de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de plaats daarvan in de beleidsketen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de woordvoerders van Provinciale Staten input meegeven voor het nieuw op te stellen VTH-beleid dat voor de zomer van 2018 aan PS wordt voorgelegd.

Themabijeenkomst Bestuur en Financiën: oordeelsvormend IPO-begroting 2018 De Brabantse afgevaardigden in de Algemene Vergadering (AV) van het IPO willen peilen of er voldoende draagvlak in de Staten is om de IPO-Begroting 2018 goed te kunnen keuren in de AV van dinsdag 19 december 2017. Gedeputeerde Pauli is bij deze themabijeenkomst aanwezig vanuit zijn rol als IPO-Bestuurslid.

Thema Energie: woordvoerdersoverleg De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema energie en Gedeputeerde Spierings komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Platform Internationalisering: Expertsessie met externe gastsprekers van de Taskforce VK/Brexit, ING en het Brabantse bedrijfsleven over de Brexit. Platformleden en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van de stand van zaken rondom de uittredingsprocedure en mogelijke (economische) gevolgen van een Brexit voor Brabant. Vervolgens wordt er ingegaan op de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de rol van de Staten en of de Staten zich op dit thema verder moeten verdiepen.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de tweede termijn van de beraadslaging over de uitvoeringstaken VTH wet Natuurbescherming, begrotingswijzigingen betreffende klimaatbestendig Brabant, het uitvoeringsprogramma cultuur en de 4e (slot) wijziging begroting 2017, statenvoorstellen betreffende de zedse wijzigingsverordening legesverordening, de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en de benoeming van voorzitters voor themabijeenkomsten.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de dagindeling
Bekijk de stukken