Op de agenda van de Statendag van 1 december staan de volgende bijeenkomsten:

Themabijeenkomst Ruimte:
informerend
Concept-voorontwerp Omgevingsvisie
Na een korte inleiding door gedeputeerde Van Merrienboer maken de Statenleden in de Statenlounge kennis met en gaan ze in gesprek over het concept- voorontwerp Omgevingsvisie. In het tweede deel van de bijeenkomst wil de gedeputeerde bij Statenleden input ophalen voor de verdere uitwerking van het concept-voorontwerp richting het voorontwerp van de omgevingsvisie die nog dit jaar door GS wordt vastgesteld.

Themabijeenkomst Economie & Internationalisering: oordeelsvormend
Evaluatie Breedbandfonds
De woordvoerders van Provinciale Staten gaan met gedeputeerde Pauli en met elkaar in debat over de Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent en het rapport van KplusV over evaluatie 2013-2016 van de Noord-Brabantse fondsen, voor wat betreft het Breedbandfonds.

Thema Landbouw: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema landbouw en gedeputeerde Spierings komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering
Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de beleidsactualisatie BrUG, de oprichting van het valorisatiefonds Brabant, begrotingswijzigingen voor de uitvoering van de energietransitie en de uitvoeringstaken vergunningverlening, handhaving en toezicht Wet Natuurbescherming en de zesde wijzigingsverordening legesverordening.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de dagindeling
Bekijk de stukken