De provincie houdt toezicht op de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving door gemeenten en waterschappen. En wel daar waar er sprake is van risico’s voor veiligheid en volksgezondheid of kans op onherstelbare schade.

Beleidsplan en themaonderzoeken

Gemeenten en waterschappen moeten volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht altijd een actueel beleidsplan handhaving en jaarlijks een uitvoeringsprogramma handhaving  hebben en een evaluatieverslag vaststellen. De provincie controleert of deze documenten tijdig bestuurlijk worden vastgesteld, en of de inhoud voldoet aan de wettelijke eisen. Verder doet de provincie themaonderzoeken naar belangrijke risicothema’s zoals asbest en brandveiligheid bij zorginstellingen. De provincie kijkt ook met steekproeven of een gemeente of waterschap in de praktijk op een goede manier uitvoering geeft aan de wettelijke handhavingstaak.

Om gemeenten en waterschappen te helpen, deelt de provincie goede voorbeelden en zorgt voor een goede behandeling van klachten en signalen van burgers over de taakuitvoering van gemeenten op het gebied van omgevingsrecht. Daarbij ligt de prioriteit bij klachten over gevaar voor veiligheid en volksgezondheid of kans op onherstelbare schade.

Zie ook