Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers publiceert iedere maand de realisatiecijfers per gemeente. Tijdige realisatie van de vastgestelde taakstelling is belangrijk voor het bevorderen van goede integratie in de Brabantse samenleving en het optimaal kunnen blijven benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn.

Wettelijke termijn

De provincie ziet erop toe dat elke gemeente doet wat zij moet doen binnen de wettelijke termijn. 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli controleert de provincie of de Brabantse gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Als een gemeente de taakstelling niet haalt, informeert de toezichthouder naar de oorzaak van de ontstane achterstand (hoor- en wederhoor). Bij opeenvolgende achterstanden komt de gemeente mogelijk onder actief toezicht. Dan wordt gevraagd om een plan van aanpak (acties en termijnen), waarmee de gemeente zo snel mogelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Als dat niet het gewenste resultaat geeft, kan de provincie zo nodig ingrijpen en op kosten van de gemeente overgaan tot het huisvesten van vergunninghouders.

Bekijk de status van de taakstelling per gemeente op de kaart of download de kaart als pdf:Zie ook