De inzet van kennis en expertise heeft betrekking hebben op:
  • De bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten onderling, tussen provincie en gemeenten, tussen provincies onderling en die met het Rijk.
  • Het lopende programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant, gericht op vergroting van de toekomstbestendigheid van gemeenten.
  • -De bestuurlijke inrichting van de provincie en eventuele veranderingen daarbinnen, bijvoorbeeld door grenscorrecties of gemeentelijke herindeling.
  • De toetsing van de integriteit van gemeentelijke bestuurders die een overeenkomst willen sluiten met de gemeente waarin zij actief zijn. Dit is wettelijk niet geoorloofd, maar de provincie kan ontheffing van deze verboden handelingen verlenen.  
  • Geschilbeslechting en aanwijzing tot samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, indien gemeenten hierom vragen.

Contact

Bestuurlijke organisatie

Zie ook