Eén van de uitgangspunten van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht is transparantie. De provincie maakt vooraf duidelijk hoe ze het interbestuurlijk toezicht invult en welke keuzes ze maakt.

GS hebben het beleidsplan 2013-2015 en het uitvoeringsprogramma 2015 voor het interbestuurlijk toezicht vastgesteld.

Doelen
De provincie beschrijft in het beleidsplan de meerjarige toezichtdoelen en geeft inzicht in de wijze waarop de gemeenten die doelen moeten realiseren. Verder staat ze stil bij de instrumenten die ze in het interbestuurlijk toezicht kan toepassen, hoe de toezichtorganisatie zich ontwikkelt en hoe ze het toezichtproces inricht. In het uitvoeringsprogramma vindt u een vertaling van de meerjarige doelen in toezichtwerkzaamheden voor het jaar 2015. De provincie Noord-Brabant oefent op acht verschillende terreinen toezicht uit op de Brabantse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit Uitvoeringsprogramma voor 2015 is het laatste op basis van het Beleidsplan 2013-2015.

Cyclus
Het plan en het programma maken deel uit van een cyclus waarin de provincie 4-jaarlijks de beleidskeuzes actualiseert en jaarlijks op basis van die keuzes de werkzaamheden plant. In de reguliere Planning en Controlcyclus bewaakt ze de voortgang van het programma. Daarnaast evalueert de provincie de resultaten van het toezicht jaarlijks in een jaarrapportage. Deze systematiek is ontleend aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitvoeringsprogramma of het interbestuurlijk toezicht, kunt u gebruik maken van het contactformulier.