Deze video gaat over Nieuw programma voor water en bodem in Brabant

Doel van dit nieuwe RWP is: een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Deze opgaven zijn ook van belang voor vrijwel alle andere provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, en de energietransitie.

Samenwerking met water- en bodempartners

De provincie heeft de koers voor de komende jaren niet alleen bepaald. In dialoogsessies hebben vele partners en belanghebbenden actief meegedacht. Naast de Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), de Vereniging Industriewater, drinkwaterbedrijven, de Brabantse Milieu Federatie, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en verschillende onderwijsinstellingen, waren ook een groot aantal gemeenten aangesloten.

Rode draad: water en bodemsysteem herstellen

Een belangrijke rode draad in het programma is het herstellen van de systeemwerking. Vele generaties lang had het waterbeleid als doel wateroverlast te voorkomen en water zo snel mogelijk af te voeren. Inmiddels weten we beter en is het duidelijk geworden dat het roer om moet: we moeten zuinig zijn op ons water en de bodem, en het wateren bodemsysteem moet toegerust zijn op natte én droge tijden.

Proces en planning

Het ontwerp voor het nieuwe programma lag ter inzage tussen april en mei 2021. Provinciale Staten hebben vrijdag 17 september een oordeelsvormend gesprek gevoerd over het ontwerp-RWP en over de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels waar relevant verwerkt in het RWP. Ook zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op 3 december volgde een besluitvormende bijeenkomst over het RWP en is deze vastgesteld. Het RWP is op 22 december 2021 in werking getreden. Alle stukken zijn al te bekijken via de website van Provinciale Staten.

Contact

Waterbeleid: Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022 – 2027

Zie ook