Deze video gaat over Nieuw programma voor water en bodem in Brabant

Doel van dit nieuwe RWP is: veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant. De Omgevingsvisie 'De kwaliteit van Brabant - visie op de Brabantse leefomgeving' is het overkoepelend en leidend kader voor het RWP.

Samenwerking met water- en bodempartners

De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel. Hierdoor zal op een andere manier met ons water- én bodemsysteem moeten worden omgegaan. Brabant is daarover met onder meer waterschappen, waterbedrijven, kennisinstellingen, groenbeheerders en -beschermers, bedrijfsleven, gemeenten en agrariërs in gesprek.

Proces en planning

Op 1 december 2020 ontvingen de Provinciale Staten in een Statenmededeling de eerste contouren en het financieel kader voor het RWP. Het ontwerp voor het nieuwe programma is in het 1e kwartaal van 2021 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en lag ter inzage tussen april en mei 2021. Ook de commissie MER heeft een advies uitgebracht. Definitieve besluitvorming vindt naar verwachting eind 2021 plaats.
Zie ook: De Digitale MER.

Contact

Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022 – 2027

Zie ook