De doelen van het PMWP zijn:

  • voldoende water voor mens, plant en dier
  • schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht)
  • bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
  • verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening

De provincie wil op basis van de Dynamische UitvoeringsAgenda PMWP deze doelen realiseren in samenwerking met partners.

De behoefte aan water vanuit inwoners en bedrijven is groot. En ook natuur en landbouw zijn afhankelijk van water. De provincie stelt de kaders voor schoon, veilig en voldoende water in Brabant. Samen met andere waterpartijen zet zij zich in voor een duurzaam gebruik en beheer van het beschikbare water. Ook met vertegenwoordigers van natuur en landbouw maakt zij afspraken. De regels rondom water zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Water en klimaat

Klimaatverandering betekent om leren gaan met extremen en zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. We hebben een bodem- en watersysteem nodig dat in staat is om zeer grote hoeveelheden water te verwerken en dat bestand is tegen verdamping en verdroging. Samen met overheidspartners en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zoekt de provincie naar nieuwe methoden om het watersysteem beheersbaar en bruikbaar te houden.

Contact

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021