Grondwaterstanden en -meetnetten

De meetnetten worden gebruikt om de toestand en trends van de grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit in Brabant in beeld te brengen. Dit is bijvoorbeeld van belang om de effecten van het beleid te kunnen bepalen, strategische beleidsbeslissingen te nemen, en het grondwatersysteem te bewaken, en eventuele problemen te signaleren. De provincie beheert de volgende meetnetten:

  • meetnet grondwaterstanden
  • meetnet grondwaterkwaliteit
  • meetnet verdroging

Meetnet grondwaterstanden

Dit meetnet meet de grondwaterstand op ca. 300 meetpunten door heel Brabant. Direct onder het oppervlak, maar ook in diepere grondlagen, tot wel honderden meters diep. De meetreeksen van de peilbuizen bekijkt u via grondwaterstand.brabant.nl

Meetgegevens en locaties van de overige meetpunten zijn ook op te vragen bij het DINOLoket Lees ook: ‘Beschikbaarheid van water’ op BrabantInZicht.nl voor meer inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in de afgelopen decennia.

Meetnet grondwaterkwaliteit

Hiermee volgt de provincie de chemische samenstelling van het grondwater. Gemeten wordt de vermesting, verzuring en de uitspoeling van zware metalen.

Meetnet verdroging

In ca. 30 natuurgebieden, die afhankelijk zijn van grondwater, meet dit netwerk de grondwaterstanden en de kwaliteit van het grondwater. Ook de ontwikkeling van plantengroei in deze gebieden wordt onderzocht. Samen met waterschappen en terreinbeheerders houdt de provincie zo in de gaten of de verdroging van natuurgebieden genoeg vermindert.  

Contact

Grondwaterstanden en -meetnetten

Zie ook