Medicijnresten in oppervlaktewater

Hierdoor nemen ook de concentraties van medicijnresten in het oppervlaktewater toe. Een deel van de ingenomen medicijnen komt via urine en faeces in het riool. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) verwijderen medicijnresten gedeeltelijk uit het afvalwater, maar kunnen niet voorkomen dat medicijnresten in hele lage concentraties in het oppervlaktewater terechtkomen. Landelijk gaat het om minimaal 190 ton aan medicijnresten en 30 ton röntgencontrastmiddelen. Een deel daarvan komt lokaal en regionaal in de Brabantse wateren terecht. Dit vormt een risico voor het waterleven en de toekomstige drinkwaterkwaliteit.

In navolging op de landelijke ketenaanpak ‘Medicijnresten uit water’, heeft een aantal betrokken Brabantse partners zich verenigd in het ‘Brabants kernteam medicijnresten uit water’. Het kernteam probeert de regionale bijdrage aan de landelijke ketenaanpak te verbinden en te versnellen.

De focus ligt daarbij op:

 • Bronaanpak
 • Bewustwording
 • Kennisdeling

Doel Brabants kernteam

Het Brabants kernteam Medicijnresten uit water heeft een duidelijke missie: minder medicijnresten in het oppervlaktewater en zo bijdragen aan drie extra gezonde levensjaren voor Brabanders in een gezonde leefomgeving. Om dat te bereiken wordt de brug geslagen tussen water en gezondheid(szorg).

Organisaties die bij het Brabants kernteam zijn aangesloten zijn:

 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Aa en Maas
 • Brabant Water
 • Provincie Noord-Brabant
 • LCB Zorglogistiek
 • Vital Zone Instituut
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • GGD West-Brabant
 • Ik slik het niet langer