Voldoende kwalitatief zoetwater is een basisvoorwaarde voor een gezonde leefomgeving. De provincie zet zich dan ook in voor het realiseren en behouden van een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Waterkwaliteit

Om uiterlijk in 2027 te voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water werkt de provincie samen met alle betrokken partijen in Brabant om te zorgen voor verbetering door bijvoorbeeld de Delta aanpak Waterkwaliteit en zoetwater en het traject Joint Fact Finding. Maar ook door het stimuleren van precisiebemesting en project Schoon Water.

Waterbeschikbaarheid

Het klimaat verandert: meer perioden van droogte, meer hitte en hoosbuien. Om de waterbeschikbaarheid te kunnen garanderen werkt de provincie samen met overheden en gebruikers. Bijvoorbeeld in het landelijke Deltaprogramma, via het deelprogramma Zoetwater, Zuidwestelijke delta en het deltaplan Hoge Zandgronden

Zie ook