Het Deltaprogramma wordt gemaakt, samen met verschillende overheden (Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten) en andere organisaties. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris. 

De provincie werkt binnen dit programma samen met de overheden en andere organisaties op de thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie.

Hoogwater op de grote Brabantse rivieren (Bergsche) Maas en Boven- en Nieuwe Merwede kan tot risico's leiden. Door klimaatverandering kunnen in de toekomst hoogwatersituaties extremer worden. Nieuwe normen, inzichten in het klimaat en onderzoek vragen om een stevige langetermijnstrategie. De minister van I en W en de regionale bestuurders van de Rijntakken en de Maas kozen daarbij voor een strategische combinatie van rivierverruiming en dijkversterking. Concrete maatregelen worden in tranches uitgerold tot 2050. 

In de bedijkte Maas (het gebied van Cuijk tot Geertruidenberg) werken onder regie van de provincie Noord-Brabant, de provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties samen aan realistisch en uitvoerbaar plan voor dijkversterking en rivierverruiming op de lange termijn.

In de Maasvallei (het gebied van Eijsden tot aan Cuijk) is de provincie Limburg regievoerder. De provincie Gelderland voert regie op het proces van Waal-Merwedes. De provincie Noord-Brabant participeert als partner in beide processen.

Zie ook