Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' moet ervoor zorgen dat de waterstand ongeveer 21 centimeter zakt, zodat ook bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar afneemt.

Provincie en samenwerkingspartners pakken samen het ‘flessenhalsprobleem’ aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de waterveiligheid, landschappelijke inpassing, maatschappelijk economische activiteiten en kosten. Het project moet in 2028 afgerond zijn.

Kansen

Het opheffen van de ‘flessenhals’ biedt kansen voor projecten die tegelijkertijd met dit waterveiligheidsproject uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het realiseren van Natuurnetwerk Brabant en/of recreatief toeristische aantrekkelijke verbindingen. Zo creëren we meerwaarde met minder kosten. Het behouden van de cultuurhistorische elementen in het gebied zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Denk aan de maasheggen, het voormalig ‘Duits-lijntje’, de kazematten (soort bunkers) en de monumentale brughoofden.

Deltaprogramma Maas

Om Nederland in de toekomst te beschermen tegen overstromingen van de grote rivieren is het nationale Deltaprogramma opgesteld. Het doel is ook in Brabant een veilige, aantrekkelijk in het landschap ingepaste Maas. De partijen aan de Maas zijn gezamenlijk tot een Regionaal Voorstel voor de Maas gekomen. In dat voorstel is gekozen voor een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking voor de korte termijn. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' is onderdeel hiervan. Voor meer informatie over Deltaprogramma Maas en Regionaal Voorstel Maas zie: Deltacommissaris.nl

Partners

Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Waterschappen Aa en Maas en Limburg, Projectteam Deltaprogramma Maas, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Mook en Middelaar. Zij hebben in juli 2021 een bestuursovereenkomst getekend. Daarin staan de gemaakte afspraken. Bekijk hier het filmpje Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.

Zie ook