Op Brabants grondgebied zijn 7 projecten uitgevoerd waaronder rivierverruiming in de Overdiepse polder en de Noordwaard en waterberging in het Volkerak-Zoommeer. Vooral eerstgenoemde projecten hadden een grote impact op de bewoners en ondernemers in deze gebieden. Ook gaven zij een belangrijke impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. De provincie had in beide projecten een coördinerende rol.

Overdiepse Polder

In tijden van extreem hoogwater kan de Bergsche Maas een bedreiging vormen voor dorpen en steden langs deze rivier. Door rivierverruiming van de Overdiepse Polder (circa 550 hectare) bij Waspik kan bij hoogwater rivierwater door het gebied stromen. De dijk is verlaagd zodat deze bij hoogwater geen barrière meer vormt. Bij extreem hoogwater daalt de waterstand daardoor ongeveer 27 centimeter. Meer landinwaarts is een nieuwe dijk aangelegd en dankzij een uniek terpenplan blijven de belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt behouden. In het project werkten de overheden vanaf het begin nauw samen met de bewoners en ondernemers. Het project is in 2015 opgeleverd.

De Noordwaard

De voormalige Noordwaard-polder ligt tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. Het is een van de grootste projecten in Ruimte voor de Rivier (4.450 hectare). In dit landschap bepalen natuur, water en mens afwisselend het beeld van het gebied. Bij extreem hoogwater daalt de waterstand lokaal ongeveer 60 centimeter en bij Gorinchem 30 centimeter. Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen. Door een uitgekiende inrichting is hier een bijzondere situatie ontstaan waar wonen, werken en recreatie prima samengaan met waterveiligheid en natuur. Het project is in 2015 afgerond.

Volkerak-Zoommeer

Het kán gebeuren: een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee terwijl de grote rivieren een overdaad aan smelt- en regenwater afvoeren via Nederland. Om het land te beschermen tegen hoge waterstanden op zee sluiten de stormvloedkeringen van de Deltawerken op dat moment. Het water uit de Maas en de Rijn kan in die situatie niet in zee uitstromen en hoopt zich onder andere op in het Haringvliet/Hollandsch Diep. Om ook in die extreme situaties overstromingen in het rivierengebied te voorkomen, is een waterberging gerealiseerd: in het Volkerak-Zoommeer kan water uit het Haringvliet/Hollandsch Diep tijdelijk worden opgeslagen. Deze tijdelijke waterberging zorgt – samen met de dijken langs dit stelsel – dat deze regio (tot aan de Drechtsteden) beschermd is tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Contact

Gerealiseerde rivierverruimingsprojecten