Nieuwbouw of verbouw van uw zwembad

Als u een zwembad wilt beginnen bent u wettelijk verplicht dat bij ons te melden. Een wijziging of uitbreiding van uw zwembad dient u ook te melden. U dient uw voornemen voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van de badinrichting uiterlijk 3 maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning, of- indien geen bouwvergunning nodig is- 3 maanden voor de start van de werkzaamheden te melden via het formulier:

Nieuwe zwemplas openen

Bent u van plan om een nieuwe zwemplas te openen? De provincie gaat daarover graag met u in gesprek. Lees alvast het informatieblad dat door de provincie, samen met de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de waterschappen, is opgesteld. Het informatieblad geeft aan wat daar allemaal bij komt kijken.

Procedure

Aan de hand van het kennisgevingsformulier WHVBZ maakt u bij de provincie kenbaar wat uw plannen zijn. Dit doet u 3 maanden voordat u uw bouwvergunning aanvraagt.
De provincie beoordeelt uw plannen en geeft advies over hoe aan de eisen van de WHVBZ te voldoen. Vlak voor de oplevering vindt er nog een opleveringscontrole plaats. Tijdens deze controle bekijkt een toezichthouder of u aan alle eisen van de WHVBZ voldoet. Er kunnen zich problemen voordoen bij de waterkwaliteit van een zwemlocatie (binnen- of buitenbad). De eigenaar of exploitant van een zwemlocatie heeft een meldingsplicht bij problemen met de waterkwaliteit, een storing of ongeval.

Legionella

Badinrichtingen waar aërosolen kunnen vrijkomen, in hoeveelheden, die in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, moeten een risicoanalyse uitvoeren. In de risicoanalyse moeten in ieder geval de locaties binnen de badinrichting worden beschreven, waar zich aerosolvorming kan voordoen (risicopunten). Blijkt uit de risicoanalyse dat er risicopunten zijn dan moet een beheersplan worden opgesteld welke beheersmaatregelen worden getroffen om Legionella te voorkomen.

Overschrijding melden

Indien er een overschrijding Legionella wordt geconstateerd (≥100 kve Legionella) bent u verplicht om dit onmiddellijk te melden via de MilieuKlachtenCentrale: telefoon (073) 681 2821 (24 uur per dag bereikbaar).

Wanneer bij u een legionellabesmetting van leidingwater wordt geconstateerd (bijvoorbeeld bij de douches) meldt u dit niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, maar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu Zij zijn het bevoegde gezag voor het Leidingwaterbesluit.

ZIN online systeem voor badhouders

Vanaf mei 2019 gebruiken zwembadhouders in Brabant het systeem ZIN om de gegevens van hun zwemwaterkwaliteit bekend te maken. ZIN staat voor Zwemwaterkwaliteit In Noord-Brabant. Dit online systeem toetst maandelijks de ingevoerde analyseresultaten. Hierdoor kunnen de badhouder en toezichthouder tijdig signaleren wanneer sprake is van onvoldoende waterkwaliteit én daar naar handelen. Het systeem maakt namelijk direct contact met de overheid mogelijk zonder dat er een laboratorium tussen zit.

Contact

Zwemwater: info voor professional

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Zie ook